TOOTEKIRJELDUS
12.11.2015

Pinja Priming Oil - veepõhine puidukaitsevahend

 
Industry_9L
TÜÜP Veepõhine puidukaitsevahend kruntimiseks.
SOBIVUS Sobib puitpindade kruntimiseks välistingimustes (klassid 2 ja 3). Sobib kasutamiseks maapealsete puitkomponentide töötlemisel.
Mitte kasutada toodet otseses kokkupuutes pinnase või veega ega merekeskkonnas. Mitte kasutada sellise puidu töötlemiseks, mis puutub otseselt kokku toiduainete või loomasöödaga. Mitte kasutada sisetingimustes.
Kasutusobjektid Kaitseb pindasid niiskuse, mustuse ja päikesevalguse eest. Aeglustab niiskuse imendumist puitpinda ja seega vähendab puidu lõhenemist.

TEHNILINE INFO
Omadused • Tungib hästi puitu ja kaitseb puitu niiskuse, hallituse, sinimädaniku ja pehkimise eest.
• Katsetatud standardi EN 152 (sinimädaniku katse) ja EN 113 (puidu pehkimise katse) kohaselt.
• Kasutage toodet ainult puidukaitsevahendina, nii nagu on kirjeldatud kemikaali ohutuskaardil ja toote sildil.
Toonid Sinakas. Toode ei ole toonitav.
Kulu

Soovituslik pihustuskogus

Teoreetiline kulu

kuiv kiht

märg kiht

 

4 µm

80-160 g/m2

6-12 m2/l


Toote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine või õhkpihustamine.
Kuivamisaeg

80-160 g/m²

+20 ºC

Käsitlemiskuiv (lahtine puit), pärast

1-2 h

Ülekatmiseks kuiv, pärast

1-2 h

Ülevõõbatav, pärast

2-3 h


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 5 massi-%
Erikaal 1.0 kg/l.
Tootekood 005 3540

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 18%. Töötlemise ja toote kuivamise ajal peab olema õhu, pinna ja toote temperatuur vähemalt +10 ºC ja suhteline õhuniiskus peab olema alla 80%. Parima lõpptulemuse saamiseks peab olema tagatud korralik ventilatsioon. Toodet võib kuivatada ka ahjus.

3. klass (ilmastikust mõjutatud välistingimused): mitte kasutada toodet vihma ajal või kui lähima 24 tunni jooksul on vihma oodata.
Eeltöö Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Kontrolli, et pinnal poleks hallitust ega sinet.
Töötlemine Kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009"–0,011" ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel on soovitatav düüsi suurus 0,009 – 0,011" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt.

Õhkpihustamisel on soovitatav düüsi suurus 1,0-1,4 mm ja düüsirõhk 1,5-3 bar-i.

Välistingimustes kasutamisel tuleb maapinda kaitsta näiteks kilega. Pihustamisel tuleb pindu ja taimi kaitsta pritsmete eest. Mitte kanda sellistele pindadele (nt vee kohal paiknevatele sillaosadele), kus on toote vettesattumise oht. Kanna toode pinnale kohas, kus on hea ventilatsioon.

Äsja töödeldud puit tuleb ladustada katusealuses või mitteläbilaskval kõval pinnal. Võimalikud jäätmed tuleb taaskasutamiseks või nõuetekohaseks hävitamiseks kokku koguda.

Kaitsmata inimesed ja loomad tuleb hoida töödeldud pinnast eemal 48 tundi või kuni pindade kuivamiseni. Mitte kasutada toodet toiduainete, söögiriistade või toiduainete käsitlemise pindade lähedal.

Kanda sobivat kaitseriietust toote või tootega töödeldud puidu käsitsemisel. Vältida kaitseriiete liigset saastumist kasutatava tootega.
Pinnatöötlus Kui töötlusest on möödas üle 3 kuu, tuleb pinnad uuesti kruntida. Töödeldud pindasid, mis on ilmastikuoludest mõjutatud tuleb käsitleda vastavalt antud toote soovitustele. Viimistletud pind tuleb hoida heas seisukorras.

Soovitatavad viimistluslakid ja -värvid: Pinjalac Solid, Pinja Flex 30, Pinja Color, Pinja Color Plus, Ultra Pro või Pinja Pro jm Tikkurila värvid ning lakid, mis sobivad välistingimustesse.
Töövahendite puhastamine Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused LOÜ sisaldus tootes on 20±10 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Naha kokkupuude: Eemaldada saastatud riided ja jalanõud. Pesta nahka põhjalikult seebi ja veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduge arsti poole. Silma sattumisel: Pesta koheselt silmi rohke leige veega. Sümptomite ilmnemisel pöörduge arsti poole. Allaneelamine: Mitte esile kutsuda oksendamist. Oksendamisel hoida pead madalamal, et okse ei satuks kopsudesse. Pöörduda arsti poole. Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Kui hingamine peatub või on ebaregulaarne, teha kunstlikku hingamist. Kindlasti otsida meditsiinilist abi. Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila. Toode on mõeldud ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.
Toote kemikaali ohutuskaartPinja Priming Oil
 
-


Tagasi