TOOTEKIRJELDUS
29.10.2015

Dicco Crystal 90 - kahekomponentne katalüütvärv

 
Industry_9L
TÜÜP Kahekomponentne katalüütvärv.
SOBIVUS

Kiiresti kuivav heade täiteomadustega vastupidav värv sisetingimustesse.

Kasutusobjektid Mööbel, uksed jm puit- ning mdf-pinnad. Sobib eriti hästi kasutamiseks kiiretel värvimisliinidel.

TEHNILINE INFO
Omadused Suurepärane värvitooni püsivus.
Ei sisalda aromaatseid lahusteid.
Värvikaardid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid Toode on osa TEMASPEED toonimissüsteemist
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)


Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

55–65 µm

120–130 g/m2

10–11 m2/lToote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1025 ja 1027
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 59V-seeria
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 24 tundi.
Kuivatamine

120–130 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

30–40 min

5–15 min

Virnastamiskuiv, pärast

4–5 h

35–45 min

Pakkimiskuiv, pärast

12–16 h

60–90 min


Virnastamistemperatuur alla +35 ºC.
Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 51±2 mahu-%
64±2 massi-%
Erikaal 1.2 kg/l

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Lihvi pind peale kruntimist lihvimispaberiga (karedusega 240-1000). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Kruntimine Diccoplast Primer ja Diccoplast Plus Tix.
Kasutamisjuhend Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 15-20% viskoossuseni 20-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 15-20% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 15-20% viskoossuseni 20-25s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Lisa 10% kõvendit 006 2098. Vedelda värvi vajaliku viskoossuseni.

Mitte kasutada segamiseks rauast anumaid. Kasutada plastik-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1025 või 1027.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 420 g/l värvi kohta. Maksimaalne LOÜ sisal0us kasutusvalmis värvis (vedeldatud 25%) on 495 g/l.
Ainult professionaalseks ja tööstuslikuks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartDicco Crystal 90
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDicco Crystal 90
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDicco Crystal 90
 
KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
-


Tagasi