TOOTEKIRJELDUS
16.09.2014

Dicco Crystal 30 White - UUS! Kahekomponentne katalüütvärv

 
Dicco Crystal 30 White
TÜÜP Kahekomponentne katalüütvärv.
SOBIVUS

Kiiresti kuivav heade täiteomadustega vastupidav värv sisetingimustesse. Sobib mööblile, ustele jm puit- ning mdf-pindadele. Sobib eriti hästi kasutamiseks kiiretel värvimisliinidel.Kasutusobjektid Mööbel, uksed jm MDF- ning puitpinnad. Sobib eriti hästi kasutamiseks kiiretel värvimisliinidel.

TEHNILINE INFO
Omadused Väga vastupidav valge pinnavärv. Heade katvusomadustega tiksotroopne värv, mis ei sisalda aromaatseid lahusteid.
Toonid Valge
Läikeaste Poolmatt
Kulu

Soovituslik pihustuskogus (vedeldamata)


Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

50–60 µm

120–130 g/m2

10–11 m2/lToote kulu mõjutavad pinnalekandmise meetod ja tingimused, samuti töödeldava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1035 ja 1058
Segamissuhe Värv 100 mahuosa 950 6535
Kõvendi 10 mahuosa 006 2098
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.
Kasutusaeg ( 23 °C) 24 tundi.
Kuivatamine

120–130 g/m2

+23ºC

+50ºC

Puutekuiv, pärast

10–20 min

5–15 min

Virnastamiskuiv, pärast

3–4 h

35–45 min

Pakkimiskuiv, pärast

12–16 h

60–90 min


Virnastamistemperatuur alla +35 ºC. Kuivamist ja ülevärvimise aega mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Kuivainesisaldus 51±2 mahu-%
68±2 massi-%
Erikaal 1.3 kg/l

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.
Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Lihvi pind peale kruntimist lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.
Kruntimine Diccoplast Primer ja Diccoplast Plus Tix.
Kasutamisjuhend Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 15-25% viskoossuseni 20-40s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 80-140 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 15-25% viskoossuseni 25-50s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,015" ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 15-25% viskoossuseni 20-25s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Lisa 10% kõvendit 006 2098. Vedelda värvi vajaliku viskoossuseni.

Mitte kasutada segamiseks rauast anumaid. Kasutada plastik-, email- või happekindlaid terasnõusid.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1035 või 1058.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk on 420 g/l värvi kohta. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 25%) on 510 g/l.
Ainult tööstuslikuks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartDicco Crystal 30 White
Vedeldi kemikaali ohutuskaartDicco Crystal 30 White
Kõvendi kemikaali ohutuskaartDicco Crystal 30 White
 
KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
-


Tagasi