Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temaline TL

Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate. Sobib õlimahutite , tsisternide, metsa- ja keemiatööstuse ning silo mahutite ja veepuhastusjaamade mahutite jmt sisepindade värvimiseks.

Värv on lahustipõhine
Värvi katvus karedal pinnal
2.0
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
4.0
m2/l

Lahustivaba epoksüüdpinnakate

Temaline TL on suure kuivainesisaldusega lahustivaba epoksüüdpinnakate, mis on vastupidav erinevatele kemikaalidele ning sobib pliivaba bensiini mahutitele.

Suurepärane vastupidavus mehaanilisele kulutamisele

Epoksüüdpinnakate on loodud keemilise ja mehaanilise koormuse tingimustes olevatele teraspindadele.

CE-märgistusega toode sobib ka betoonile

Temaline TL on CE-märgistus ja see sobib ka betoonpindadele, nt sillasammastele jmt.


Temaline TL peamised kasutuskohad:
TOOTEKIRJELDUS
10.03.2014

Temaline TL - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate

 
Temaline_TL
TÜÜP Kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate.
SOBIVUS Sobib keemilise ja mehaanilise koormuse tingimustes olevatele teraspindadele. Sobib pliivaba bensiini mahutite värvimiseks. Tänu CE-märgistusele sobib ka betoonpindadele.


Kasutusobjektid Õlimahutid, metsa- ja keemiatööstuse ning veepuhastusjaamade mahutid ja basseinid jmt teraspinnad.

TEHNILINE INFO
Omadused Hea vastupidavus mitte-happeliste lahjendatud lahustitele, leelistele ja sooladele uputustingimustes. Vastupidavus kemikaalidele on määratud eraldi iga konkreetse juhtumi puhul.
Toonid Hall. Värvitoon võib muutuda valguse või kemikaalide mõjul.
Läikeaste Läikiv
Kulu

Soovitatavad värvikihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

250 µm

250 µm

4.0 m2/l

500 µm

500 µm

2.0 m2/l

 

Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, samuti ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti 1031
Segamissuhe Värv 2 mahuosa 008 7065
Kõvendi 1 mahuosa 008 7067
Töövahendid

Kahekomponentne kuumutiga kõrgsurvepihusti.

Kasutusaeg ( 23 °C) ½ tundi
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 250 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Tolmukuiv, pärast

8 h

6 h

2 h

Puutekuiv, pärast

30 h

16 h

8 h

Ülevärvitav, ilma lihvimata, pärast

8-48 h

6-24 h

2-10 h

Täielikult kõvenenud, pärast

14 öp

7 öp

3 öp


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.


Kuivainesisaldus u 100 mahu-% (ISO 3233)
u 100 massi-%
Erikaal 1.3 kg / l (kasutusvalmis värvi töösegu)
Tootekood 008 7065

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 C võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.
Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (SFS-EN ISO 12944)

Teraspinnad:
Pritspuhastus astmeni Sa2½. (SFS-ISO 8501-1).

Betoonpinnad:
Betoonipind peab olema kuiv ja vähemalt 4 nädalat vana. Betooni suhteline niiskussisaldus peab olema alla 97%. Mustus ja konarused eemalda lihvides. Betoonivalu pinnal olev tsemendiliim ja võimalik valuvormiõli eemalda lihvides või liivapritsiga. Betoonipinnas olevad praod ja uurded täida TEMALINE TL- ja puhta kuiva kvartsliiva seguga.
Kruntimine Teraspinnad: TEMALINE TL.
Betoonpinnad: immutus 30% vedeldatud TEMALINE TL-iga
Viimistlemine Teraspinnad: 1 x TEMALINE TL
Betoonpinnad: 2 x TEMALINE TL
Värvimine Pinnale kandmine kahekomponentse kuumutiga kõrgsurvepihustiga, mille surveaste peab olema vähemalt 45:1 ja teoreetiline töömaht vähemalt 8 l/min. Optimaalne pihustustemperatuur on u 50 ºC düüsiotsiku juures, alustamise temperatuur u 40 ºC. Kõrgsurve püstoli düüs 0,018"- 0,023", düüsirõhk 160-200 bar. Värvilehviku nurk vali vastavalt värvitavale konstruktsioonile. Värvimisel soovitatakse kasutada pöörd-düüsi. Teravad servad, nurgad, ääred, keevisõmblused jm. raskesti värvitavad kohad värvi kvalitteetse pinna saavutamiseks enne pihustusvärvimist pintsliga.

NB! Segu kasutusaeg on umbes 30 minutit +23 ºC juures ja umbes 5 minutit +40 ºC juures. Tuleb olla ettevaatlik, et värvisegu ei hakkaks kõvenema värvimahutis, voolikutes või püstolis.

Kõrgsurvega pihustamine või pintsliga värvimine. Kõrgsurvega pihustamisel vedelda värvi 0 - 10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi soovitav läbimõõt 0,015” – 0,021” ja rõhk 120 – 180 bar-i. Pihustusnurk valitakse detaili kujust lähtuvalt.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks mehhaanilist mikserit.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1031 või atsetoon.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Toode ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ).
Lenduvate orgaaniliste ühendite hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 80 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTEMALINE TL ohutuskaart
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemaline TL - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemaline TL - kahekomponentne lahustivaba epoksüüdpinnakate
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!