Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Temafloor PU

Lahustivaba, elastne kahekomponentne polüuretaan-pinnakate uutele ja juba kasutuses olevatele betoon- ja asfaltpõrandatele.

Värvi katvus karedal pinnal
1
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
2
m2/l

Lahustivaba polüuretaan-pinnakate

Temafloor PU on isetasanduv polüuretaan-pinnakate, mis peab vastu tugevale mehhaanilisele ja keemilisele koormusele tööstus- ja laoruumides jne.

Suur värvivalik

Pinnakatet Temafloor PU on võimalik kasutada nii uutel kui juba kasutuses olevatel betoon- ja asfaltpõrandatel. See on toonitav värv, mida saab toonida paljudesse eri toonidesse.

Usaldusväärne ja lihtsasti puhastatav

Pinnakattel Temafloor PU on hea kulumiskindlus ning see peab vastu nii kemikaalidele kui kuumusele. Pinnakate moodustab vastupidava, veatu ja lihtsasti puhastatava pinna. Temafloor PU ei tõmbu kokku ega pragune.  


Temafloor PU kasutatakse laialdaselt järgmistel objektidel:TOOTEKIRJELDUS
12.12.2014

Temafloor PU - elastne, kahekomponentne lahustivaba polüuretaanmass

 
Temafloor_PU
TÜÜP Elastne, kahekomponentne lahustivaba polüuretaanmass.
SOBIVUS Keemilise ja mehaanilise koormuse tingimustes olevad vanad ja uued betoon- ja asfaltpõrandad tööstus-, lao- ja remondiruumides, nt. ventilatsiooniseadmete ruumid, protsessiruumid, paberimasinahallid, veoauto- ja sõiduteed.
Kasutusobjektid Nt. ventilatsiooniseadmete ruumid, protsessiruumid, paberimasinahallid, veoauto- ja sõiduteed.

TEHNILINE INFO
Omadused Talub hästi tugevat kulutamist. Katkevusvenivus u 60%. Talub vett, õlisid, rasvu, kemikaale, mitteoksüdeeruvate hapete lahuseid, leeliste ja soolade lahuseid. Oksüdeeruvate hapete ja pleegitavate kemikaalide pritsmeid talub vaid ajutiselt. Hea löögikindlusega pind. Talub +80 °C kuiva temperatuuri. Ei talu järske temperatuurikõikumisi. Isetasanduv pinnakate, võib pinnale kanda nii hammas- kui teraslatiga.

Tulekindlus: tuleohutusklass BFL-s1 vastavalt standardile EN 13501-1.
Toonid TVT 0229, enamik RAL Classic värvikaardi toone, samuti piiratud hulk RAL Effect ja NCS S värvitoone.
Läikeaste Täisläikiv
Kulu

Toote kulu mõjutavad töödeldava pinna poorsus, tasasus ja pealekandmisviis. Kulu betoonpõrandatele keskmiselt:

Kihipaksusega 1 mm u. 1 m²/l,
Kihipaksusega 2 mm u. 0,5 m²/l.
Segamissuhe Värv 4 mahuosa 534-sari
Kõvendi 1 mahuosa 008 4011
Töövahendid

Hammas- või teraslatiga.

Kasutusaeg ( 23 °C) 20-30 min põrandale kantuna, u. 15 min segamisnõus.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Tolmukuiv                    6 tunni pärast

Kerget liiklemist taluv    24 tunni pärast

Täielikult kõvenenud      7 ööpäeva pärast

 

Madalamatel temperatuuridel toote kõvenemine aeglustub.
Kuivainesisaldus u. 100 mahu-%
Erikaal 1,4 kg/l kasutusvalmis töösegu
Tootekood Värv 534-sari, kõvendi 008 4011

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Betoonpind peab olema kuiv ja vähemalt 4 nädalat vana. Betoonpinna suhteline niiskus ei tohi ületada 97%. Värvimise ja värvi kuivamise ajal ei tohi õhu, pinna ja värvi temperatuur langeda alla +15 ºC ja õhu suhteline niiskus alla 70%.
Eeltöö Uus betoonpind: Betooni pinnalt eemaldada tsemendiliimi kiht pinnalihvimisega, haavelpihustusega või soolhappega söövitades. Puhatusmeetodiks valida konkreetsetele ruumidele sobivaim. Puhastuse järel eemaldada tsemenditolm tolmuimejaga. Söövitamine teha soolhappelahusega (1 osa kanget soolhapet ja 4 osa vett). Töödeldud põrand loputada rohke veega ja kuivatada.

Vana betoonpõrand: Rasvad, õlid, kemikaalid jm mustus eemaldada puastusvahendiga. Vana, lahtine värvipind eemaldada lihvides või abrasiivpuhastusega. Puhastusmeetodiks valida konkreetsetele ruumidele sobivaim. Põrandapraod ja –augud puhastada kuni terve puhta betoonini. Praod avada nt. nurklihvijaga. Lahtised osakesed ja tolm eemaldada.

Kui teha tasandusseguga kiht, siis tuleb kontrollida materjalide sobivust.
Kruntimine Kruntimine teha 30–50% vedeldiga 1029 vedeldatud TEMAFLOOR 400 epoksüüdlaki või Fontefloor EP Primer epoksüüdkruntvärviga, mida on vedeldatud u 40% veega. Töösegu valatada põrandale ja ajada laiali nii ohtralt, et betoonipind küllastub. Vajadusel võib kruntimist korrata, et saavutada poorideta pind. Korduskruntimist võib teha 2 tunni pärast ”märg-märjale” meetodil. Kui kruntimispind jääb poorseks, põhjustab see valmis kattes auke ja õhumulle.

Parema nakkuvuse saavutamiseks ja libeduse vältimiseks riputatakse niiskele lakipinnale liiva teraläbimõõduga 0,1–0,6 mm. Lahtine liiv imetakse ära enne TEMAFLOOR PU-ga värvimist.

Asfaltpinnad kruntida vedeldamata TEMAFLOOR PU-ga. Kanda pinnale sobiva teras- või kummilatiga selliselt, et augud ja praod oleks täidetud

Parandamine Augud ja avatud praod tasandada TEMAFLOOR 400 epoksüüdlaki või Fontefloor EP Primer epoksüüdkruntvärvi ning kuiva, puhta liiva seguga. Segamissuhe on nt. 1 mahuosa lakisegu ja 1-2 mahuosa liiva (osakeste suurus 0,1 – 0,6 mm). Paigatud kohad lihvida enne värvimist.
Vedeldamine TEMAFLOOR PU polüuretaanmassi ei vedeldata.
Katmine Pinna katmmine tuleb teha mitte varem kui 16 tundi ja mitte hiljem kui 24 tundi pärast kruntimist ja paikamist. Kui pinda ei töödelda polüuretaanmassiga 24 tunni jooksul pärast kruntimist, tuleb pind lihvida. Värvisegu valadae põrandale ja tasandada hammastatud või kalibreeritud kõrgusega teraslatiga. Kontrolli kihipaksust jälgides värvisegu kulu ja mõõtes värvikihi paksust. Soovitatav kihipaksus on 1,0–2,0 mm. 10–20 minutit pärast tasandamist tuleb massi pind piikrulliga üle rullida. Piikrullimine laseb massi pinnal paremini tasanduda ja eemaldab õhumullid.

NB! Nõusse järele jäänud värvisegu massi ei tohi kaapida põrandale, vaid tuleb segada järgmise koguse hulka.
Koostisosade segamine Segada värvimass enne kõvendiga kokku segamist hoolikalt läbi. Värv ja kõvendi segatakse hoolikalt vispliga varustatud aeglasekäigulist trelli kasutades (soovitatav segamisaeg u. 2 min). Segu kogust arvutades tuleb arvesse võtta töödeldava pinna suurust ja segu kasutusaega. Ebapiisav segamine või vale segamissuhe võib põhjustada ebaühtlast kõvenemist, töödeldud pinna omaduste halvenemist ning ohustab töö õnnestumist.
Töövahendite puhastamine Vedeldi 1061.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused EÜ LOÜ (VOC)2004/42/EC (alaliik A/j)500 g/l (2010).
Temafloor PU: maks. LOÜ <500 g/l

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartTemafloor PU - elastne, kahekomponentne lahustivaba polüuretaanmass
Vedeldi kemikaali ohutuskaartTemafloor PU - elastne, kahekomponentne lahustivaba polüuretaanmass
Kõvendi kemikaali ohutuskaartTemafloor PU - elastne, kahekomponentne lahustivaba polüuretaanmass
 
-


CE
Betoonkonstruktsioonide kaitsmiseks ja parandamiseks kasutatavad tooted.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
EN 1504-2
Reaction to fire
Bfl-s1

Ülaltoodud andmed ei ole lõplikud ega täielikud. Andmed tuginevad laboratoorsetel katsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning on esitatud meie parimate teadmiste kohaselt. Toodete kvaliteet on tagatud meie ettevõttes toimiva juhtimissüsteemiga, mis on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei saa kontrollida toote kasutamistingimusi ja muid tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud tarbijal toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse muuta antud informatsiooni ühepoolselt ilma etteteatamata. Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja professionaalsele kasutajale, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õigeks kasutamiseks. Antud teave on nõuandva iseloomuga. Arvestades kehtivat seadusandlust ei saa me võtta vastutust toote kasutustingimuste ega toote sobivuse kohta Meie kui tootja ei saa kontrollida toote kasutamistingimusi ja muid tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist. Me ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud tarbijal toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!