Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Fontecoat EP 50


Kahekomponentne veepõhine epoksüüdpinnavärv ja ühekihivärv konstruktsioonidele, masinatele, seadmetele jmt.

Värv on vesialuselineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
3.9
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7.7
m2/l

Võib pinnale kanda paksu kihina

Märja värvikihi paksus võib olla kuni 120µm. värv on toonitav väga laias toonivalikus. Fontecoat EP 50 värvi võib kasutada ühekihivärvina, samuti kruntvärvina või vahekihivärvina epoksüüdi/polüuretaani süsteemides.

Väga hea vastupidavus mehaanilisele ja keemilisele koormusele

Veepõhise värvina on Fontecoat EP 50 väga hea vastupidavus mehaanilisele ja keemilisele koormusele. Sobib erinevatele teraspindadele, kus on vajalik madal LOÜ sisaldus.


Fontecoat EP 50 värvi kasutatakse peamiselt:TOOTEKIRJELDUS
23.05.2018

Fontecoat EP 50 - veepõhine epoksüüdpinnavärv

 
Fontecoat EP 50
TÜÜP Kahekomponentne veepõhine epoksüüdpinnavärv ja ühekihivärv.
SOBIVUS

Kasutatakse pinnavärvina ja ühekihivärvina teraspindadel. Võib kasutada ka kruntvärvina või vahekihivärvina epoksüüdi / polüuretaani süsteemides.

Kasutusobjektid Teraskonstruktsioonid, konveierid, masinad ja seadmed.

TEHNILINE INFO
Omadused Kiiresti kuivav ja keskkonnasõbralik (madal LOÜ tase) värv.
Väga hea vastupidavus mehaanilisele ja keemilisele koormusele.
Vastupidav diisel- ja biodiiselkütusele.
Toonid RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värvikaardid.
Värvikaardid Temaspeed Fonte toonimine.
Läikeaste Poolläikiv
Kulu

Soovitatavad kihipaksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

60µm

130µm

7.7 m2/l

100µm

215µm

4.7 m2/l

120µm

225µm

3.9 m2/l


Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja -tingimused ning värvitava pinna kuju ja kvaliteet.
Vedeldi/lahusti Vesi
Segamissuhe Värv 1 mahuosa Fontecoat EP 50
Kõvendi 1 mahuosa 007 1019
Töövahendid Kõrgsurvepihustamine või pintsel.
Kasutusaeg ( 23 °C) 1½ tundi.
Kuivamisaeg

Kuiva värvikihi paksus 100 µm

+15 °C

+23 °C

+35 °C

Tolmukuiv, pärast

4h

2h

1h

Puutekuiv, pärast

8h

5h

2h

Ülevärvitav, min. pärast

16 h

6h

4h

Ülevärvitav karestamata, maks. pärast

7 öp

5 öp

2 öp

Täielikult kõvenenud, pärast

14 öp

7 öp

3 öp


Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus, temperatuur ja ventilatsioon.
Eriomadus
Kuivainesisaldus 47±2 mahu-% (ISO 3233)
62±2 massi-%
Erikaal 1,4 kg/l (kasutusvalmis segu).

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +15 ºC ja suhteline õhuniiskus alla 70%. Terase pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvimisel ja kuivamisel kinnistes ruumides peab olema tagatud korralik ventilatsioon ja piisav õhu liikumine. Toonimine, segamissuhe, kihi paksus ja kuivamistingimused võivad mõjutada läiget.
Eeltöö Õlid, rasvad ja soolad eemalda sobival viisil. (ISO 12944-4)

Teraspinnad: Pritspuhastus astmeni Sa2½ (ISO 8501-1). Juhul, kui see ei ole võimalik, teha külmvaltsitud pindadele fosfaatimine parema nakkuvuse saamiseks.

Krunditud pinnad: Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda vigastused kruntvärviga. NB! Jälgi kruntvärvi kuivamisaega, enne ülevärvimist. (ISO 12944-4)
Kruntimine Fontecryl 10, Fontecryl 25, Fontecryl AP, Fontecryl PP, Fontezinc 85, Fontecoat EP 50 Beige, Fontecoat EP 50, Temazinc 99, Temacoat GPL-S Primer, Temakeep Grey.

(ülevärvimine puutekuiva pinna puhul)
Viimistlemine Fontecoat EP 50 ja Fontedur HB 80.
Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda võib värvi 0-10%. Kõrgsurvepüstoli düüsi suurus 0.011" - 0.023" ja rõhk 140-200 bar-i. Pihustusnurk vali detaili kujust lähtuvalt. Kuiva värvikihi paksus ei tohiks olla üle 160 μm.

Pintsliga värvimisel vedelda värvi vastavalt vajadusele.
Koostisosade segamine Esmalt sega värv ja kõvendi eraldi hoolikalt läbi enne kasutamist. Lisa kõvendi värvile õiges segamissuhtes ja sega hoolikalt. Kasuta segamiseks elektrilist mikserit. Ebapiisav segamine või vale segamissuhe võivad põhjustada värvi ebaühtlast kuivamist ja nõrgestada värvipinna omadusi.
Töövahendite puhastamine Puhasta värvipihusti koheselt peale kasutamist:
1. Eemalda veega pestes üleliigne värv.
2. Puhasta töövahendit vees, millele on lisatud u 20% vedeldit 1109. Puhasta selle seguga vähemalt kaks korda.
3. Viimasena puhasta vedeldiga 1109.

Pese töövahendid veega enne kui alustad uuesti värvimist. Pesemata töövahendid võivad põhjustada tõsiseid defekte värvipinnas.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) hulk on 60 g/l värvisegus. LOÜ hulk valmis töösegus (vedeldatud 10 mahu-%) on 55 g/l.

Ainult tööstuslikuks ja professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega kaasnevaid ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.
Toote kemikaali ohutuskaartFontecoat EP 50
Kõvendi kemikaali ohutuskaartFontecoat EP 50
 
-


Tagasi

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!