Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
25.10.2017
(Eelmine kuupäev 05.03.2015)
 

GrafoTherm Line - UUS!

Tüüp
Ühekomponentne veepõhine kondensatsioonitõrje pinnakate pihustiga pinnale kandmiseks.
Sobivus
Sobib linna-, mere- ja tööstustingimustesse. Sobib kasutamiseks siseruumides ja välistingimustes vihma eest kaitstud pindadel.
Kasutusobjektid
Siseruumides ja vihma eest kaitstud pindadel välistingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv on matt Värv on vesialuseline
Omadused
Suurepärased veeimavus- ja aurustumisomadused. Takistab kondensaatniiskuse tilkumist ja tagab soojusisolatsiooni (λ = 0,085 W/mK). Moodustab elastse ja poorse pinnakihi. Paksu kihina paigaldamisel summutab vibratsiooni ja müra. Vastab standardi EN13501-1 klassi A2-s1d0 ja ASTM E84 (USA) nõuetele. Võib kasutada laevaruumides (MED-B-8648).
Toonid
Valge ja hall.
Läikeaste
Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

250-500 g/m2

600-1000 g/m2

1,8-0,9 m2/l


Kihi paksus sõltub niiskuskoormusest ja ehitise tüübist.
Vt toote kasutusjuhendit.

Toote kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Kõrgsurvepihusti ja krohvipihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Läbikuiv

+80 °C

+150 ºC

WFT 600 g/m2

10-15 min

4-5 min

WFT 1000 g/m2

30 min

15 min


Kuivamisaega mõjutavad kihi paksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Veeimavus
u 330 g/m2 vett, 600 g/m2 WFT ja 250 g/m2 DFT (NF P 15-203-1 1997)

u 520 g/m2 vett, 1200 g/m2WFT ja 500 g/m2 DFT (NF P 15-203-1 1997)
Kuivainesisaldus
41%
Erikaal
1,05 kg/l
Tootekood
006 5123, 006 5124

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist.

Pinnakatte temperatuur peab olema üle +15 °C. Värvimistöö ja pinnakatte kuivamise ajal tuleb hoolitseda tõhusa ventilatsiooni eest.
Eeltöö
Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. (ISO 12944-4)

Tsingitud ja alumiiniumtsingitud pinnad:
Puhasta pinnad liivapritsiga puhastamise meetodil (SaS), et pind muutuks ühtlaselt karedaks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks puhast kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pestakse PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad:
Tööstuslik kruntvärv õhukese teraspleki tagaküljel ei nõua mingit spetsiaalset eeltöötlust. Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused Temaprime EE kruntvärviga või Rostex Super korrosioonivastase kruntvärviga. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)
Kruntimine
Tööstuslik värv õhukese teraspleki tagakülje värvimiseks. Võib kanda otse galvaanitud õhukesele plekile (vt punkti „Eeltöötlemine”).
Ülevärvimine
Viimistlusvärvimist mingit muud tüüpi viimistlusvärviga ei soovitata, sest see nõrgendab veeimavusomadusi.
Värvimine
Kõrgsurvepihustamine või krohvipritsiga. Sega pinnakate hoolikalt läbi enne kasutamist. Võib vedeldada 0-5%. Pihusti düüsi nimiläbimõõt on 6 mm ja düüsi rõhk 2 bar. Õhukulu > 1000 l/min (maalriprits) ja > 250 l/min (mördiprits).
Töövahendite puhastamine
Vesi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
GrafoTherm Line LOÜ sisaldus < 3 g/l (segu).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgige hoiatusetiketil olevaid juhiseid. Toote kemikaali ohutuskaardil on selgitatud täpsemalt toote kasutamisega seotud ohtusid ja vajalikke kaitsemeetmeid. Kemikaali ohutuskaardi väljastab AS TIKKURILA.
GRAFOTHERM LINE ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-