Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
24.03.2015
 

BioRid Spray - UUS! Funktsionaalne pinnakate

Tüüp
BioRid on veepõhine funktsionaalne mikropoortehnoloogial põhinev pinnakate niiskuskahjustuste kõrvaldamiseks ja kuivana hoidmiseks. BioRid sobib eriti hästi uutele ja varem värvitud pindadele sisetingimustes, mida tuleb kaitsta hallituse leviku eest.
Sobivus
Sobib kasutamiseks sisetingimustes, nt keldrites, parkimismajades, toiduainetööstuse (eelkõige õlletööstuse) ruumides, ladudes ja loomapidamishoonetes.
BioRid ei sobi puitpindade töötlemiseks.
Tutvu enne töötlemist kasutusjuhendiga.
BioRid-toodete abil ei saa kõrvaldada puudulikust ventilatsioonist või konstruktsioonilistest probleemidest tingitud niiskuskahjustusi.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad sisetingimustes. Betoon-, pahteldatud, kipsplaat-, tellis- ja metallpindadele. Metallpindade värvimisel tuleb kasutada sobivat metallikruntvärvi.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
1
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
1,6
m2/l
Toonid
Valge.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
Sõltuvalt aluspinna tasasusest. Tõhusaks kaitsmiseks peab kattevõime olema vähemalt 1,0-1,6 m2/l (ehk kulunorm 750-1200 g/m2).
Pakendid
18 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Kõrgsurvepihustamine.

- düüsi suurus 0.027"-0.029"
- vedeldamine 0-5 mahu-%
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
8-12 tundi – puutekuiv, sõltuvalt värvikihi paksusest.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav puhastuskemikaalidele.
Kuivainesisaldus
u 45%.
Erikaal
u 1.2 kg/l, (ISO 2811)
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Hoida kuivas ja jahedas, kaitstuna päikesevalguse eest. Sulge poolik nõu hoolikalt, et saaks järele jäänud toodet ka edaspidi kasutada. Avatud nõus toode ei talu pikaajalist säilitamist.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.
Eeltöö
Uued pinnad:
Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Tasanda pinnad vajadusel sobiva pahtliga. Krundi poorsed ja imavad pinnad ProSeal kruntvärviga.

Värvimata, hallitanud pinnad:
Kanna veega vedeldatud BioWash (suhtes 1:2) käsna, pehme harja või pihustiga hallitanud pinnale. Lase lahusel 20 min mõjuda. Kui pind on veel märg, siis eemalda hallitus harja või survepesuriga (200 bari). Loputa pind puhta veega suunaga ülevalt alla. Vajadusel tasanda praod ja süvendid sobiva pahtliga. Töötle pinnad BioRid pinnakattega 24 tunni jooksul. Krundi poorsed ja imavad pinnad ProSeal kruntvärviga.

Varem värvitud, hallitanud pinnad:
Puhasta pind BioWash puhastusvahendiga vastavalt toote kasutusjuhendile. Lase pinnal kuivada. Eemalda vana lahtine värvikiht ning lihvi kõva, läikiv ja tööstuslikult värvitud värvikiht matiks. Tasanda augud ja praod sobiva pahtliga.
Värvitava pinna steriliseerimiseks kanna veega lahjendatud BioWash (suhtes 1:50) nii värvimata kui värvitud hallitanud pinnale. Lase pinnal kuivada. Töötle pinnad BioRid pinnakattega 24 tunni jooksul. Poorsed ja imavad pinnad krundi ProSeal kruntvärviga.
Värvimine
Sega BioRid enne kasutamist hoolikalt ja vedelda vajadusel veega. Kanna pinnale 1-2 korda. Lõpetuskohtades võib värvida pintsliga.

NB! BioRid pinnakattega töödeldud pindadele tuleb hooldustöötlus teha sama tootega. Muu tootega üle töödeldes kaotab pind oma eriomadused.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Veidi kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.
Hooldusjuhised
Vältida survepesu.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30 g/l (2010). BioRid sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga. Toode sisaldab biotsiidi, et säilitada kuiva värvikihti. Sisaldab 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni ja püritoontsinki. Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks.
BIORID SPRAY ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-