Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
M1
 

Argentum 20

Hügieeniline spetsiaalvärv

Argentum 20 veepõhine spetsiaalvärv, mis on välja töötatud ruumide tarbeks, kus peavad olema tagatud sanitaarsed tingimused. Tänu suurepärastele tehnilistele omadustele on Argentum 20 funktsionaalne värv seina- ja laepindadele, kus on vajalik väga hea kulumiskindlus ja kõrge hügieenitase.KiiltäväMatta
Värv sobib lagedele ja siseseinteleVärv on vesialuselineTöövahend rullTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l

Moodustab hügieenilise pinna

Argentum 20 sisaldab toimeainena aktiivhõbedat, mis kombineerituna hea hügieeniga takistab värvipinnal bakterite levikut.

Kulumiskindel pind

Argentum 20 peab vastu kulutamisele suure koormuse keerulistes tingimustes, samuti puhastamisele desinfitseerivate puhastusvahenditega, mida kasutatakse haiglates. Sobib kasutamiseks haiglates, tervisekeskustes, lasteaedades, koolides, spordisaalides, toitlustusasutustes.

Lihtne värvida

Värvitud pind on puutekuiv 2 tunni pärast ja uuesti võib üle värvida 4 tunni pärast.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
31.08.2015
 

Argentum 20 - UUS! Spetsiaalvärv

Tüüp
Spetsiaalvärv seintele ja lagedele, kus on kõrged nõudmised hügieenilisusele. Toode sisaldab toimeainena aktiivhõbedat, mis kombineerituna hea hügieeniga takistab värvipinnal bakterite levikut. Toode on testitud vastavalt ISO standardile 22196, 24-tunnine kokkupuude.
Sobivus
Betoon-, kips-, pahteldatud ja tellispindadele jm levinumatele ehitusplaatpindadele sisetingimustes.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad ruumides, kus on vajalik väga hea kulumiskindlus ja kõrge hügieenitase. Näiteks koridorid, trepikojad, samuti haiglate koridorid ning palatid jmt ruumid, kus pindadel on tavalisest suurem koormus.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
8
m2/l
Alusvärvid
A
Toonid
Tikkurila Symphony värvikaardi heledad värvitoonid.
Läikeaste
Poolmatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu

u 5-8 m²/l.

Pakendid
2,7 l, 9 l ja 18 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Rull, pintsel või kõrgsurvepihusti:
- ava läbimõõt 0,015” – 0,021”
- vedeldada 0–5% värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

2 tundi – puutekuiv.

4 tundi – ülevärvitav.

Eriomadus
Antibakteriaalse toime määratlemine

Tootes sisalduvaid bakteritsiide on testitud vastavalt standardile ISO 22196. Kasutatud bakteritüved on Staphylococcus aureus ATCC 6538P ja Escherichia coli ATCC 8739, toimeaeg 24h.
Pesemiskindlus
Väga hea. Talub ka pesuaineid ja desinfitseerivaid vahendeid, mida kasutatakse haiglates.
Märghõõrdekindlus
SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele
Talub lahusteid, nt lakibensiin.
Kuumakindlus
85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u. 40%.
Erikaal
u. 1,2 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstuna päikesevalguse eest. Sulge poolik nõu hoolikalt. Avatud ja toonitud toode ei talu pikaaegset ladustamist.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Krundi Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Eemalda lahtine, nõrgalt kinniolev vana värvikiht. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks. Ebatasasused, õõnsused, praod pahtelda sobiva pahtliga. Krundi pahteldatud kohad Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi enne kasutamist hoolikalt. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Töödeldud pind säilitab oma funktsionaalsuse üle värvimisel. Argentum 20 värviga värvitud pindadele tuleb hooldusvärvimine teha sama tootega, et säiliks värvipinnaomadused. Pind kaotab oma omadused, kui värvida üle teise tootega.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud tootega töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest toode saavutab lõpliku tugevuse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Juhul kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades veega niisutatud pesukäsna või -lappi. Pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest.

Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusainega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pinna puhastamiseks kasuta kergelt leeliselist (pH 8-10) pesulahust. Peale pesemist loputa pind veega. Lahuse valmistamisel järgi selle tootja antud soovitusi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Argentum 20 sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloor-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1) segu ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda. Antud värv sisaldab kuiva värvikihti kaitsvaid biotsiide. Sisaldab hõbekloriidi ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
ARGENTUM 20 ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!