Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
05.03.2015
 

Acoustics Line - UUS!

Tüüp
Ühekomponentne, veepõhine müra summutav pinnakate pihustiga pinnale kandmiseks.
Sobivus
Sobib kasutamiseks sisetingimustes ja vihma eest kaitstud pindadel välistingimustes.
Kasutusobjektid
Teraskatuste aluspinnad, sõidukite ja rööbassõidukite metallpinnad, ventilatsioonikanalid jm metallpinnad, kus esineb vibratsiooni ja müra.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib välisfassaadile Värv sobib lagedele Värv sobib katustele Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti
Omadused
Väga head müra ja vibratsiooni summutamise omadused. Moodustab elastse ja poorse pinnakihi. Takistab kondensatsiooni. Vastab standardi EN13501-1 klassi A2-s1d0 nõuetele.
Toonid
Valge ja hall.
Läikeaste
Matt
Kulu

Soovitatavad värvikihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

550 g/m2

950 µm

1,3 m2/l

450µm

790µm

1,3 m2/l

1600 g/m2

2800 g/m2

0,4 m2/l

1350 µm

2400 µm

0,4 m2/l


Toote kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Kõrgsurvepihusti
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Läbikuiv

+20 °C / RH 55%

+50 °C, ringlev õhk

+150 °C

WFT 1200 g/m2

8–10 h

4 h

6–8 min


Kuivamisaega mõjutavad kihi paksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Eriomadus
Heliisolatsioon: Tan Delta (kombineeritud) 0,19 (VTT-CR-00259-15, soovi korral esitatakse katsearuanne).
Kuivainesisaldus
58%.
Erikaal
1,2 kg/l
Tootekood
006 5127, 006 5128

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvi temperatuur peab kasutamise ajal olema üle +15 °C. Värvimistöö ja kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.
Eeltöö
Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. (ISO 12944-4)

Alumiiniumpinnad:
Teosta pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks. Kasuta puhastusmaterjalina mittemetallilis materjali. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Tsingitud ja alumiiniumtsingitud pinnad:
Puhasta pinnad liivapritsiga puhastamise meetodil (SaS), et pind muutuks ühtlaselt karedaks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks puhast kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pestakse PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad:
Tööstuslik kruntvärv õhukese teraspleki tagaküljel ei nõua mingit spetsiaalset eeltöötlust. Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused Temaprime EE kruntvärviga või Rostex Super korrosioonivastase kruntvärviga. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)

Roostevaba teras:
Karesta pinnad lihvimise või liivapritsiga puhastamise teel. Karestustööl tuleb kasutada mittemetallist materjale.

Kruntimine
Tööstuslik kruntvärv õhukese teraspleki tagakülje kruntimiseks. Võib kanda otse galvaanitud õhukesele plekile (vt punkti „Eeltöötlemine”).
Värvimine
Kõrgsuvepihustamine ja krohviprits. Sega pinnakate hoolikalt enne kasutamist. Pinnakatet võib vedeldada 0-5%. Pihusti düüsi nimiläbimõõt on 6 mm ja düüsi rõhk 2 bar. Õhukulu > 1000 l/min (kõrgsurvepihusti) > 250 l/min (krohviprits).
Töövahendite puhastamine
Vesi.
Hooldus
Üle värvimist mingit muud tüüpi värviga ei soovitata, sest see nõrgendab kondensatsioonitõkke omadusi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
LOÜ sisalduse määr < 3 g/l pinnakattes (segu).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgige hoiatusetiketil olevaid juhiseid. Toote kemikaali ohutuskaardil on selgitatud täpsemalt toote kasutamisega seotud ohtusid ja vajalikke kaitsemeetmeid. Kemikaali ohutuskaardi väljastab AS TIKKURILA. Vaid tööstuslikuks kasutamiseks.
ACOUSTICS LINE ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-