Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
24.03.2015
 

Acoustics - UUS! Müra summutav pinnakate

Tüüp
Ühekomponentne, veepõhine müra summutav pinnakate pihustiga pinnale kandmiseks.
Sobivus
Sobib kasutamiseks sisetingimustes ja vihma eest kaitstud pindadel välistingimustes.
Kasutusobjektid
Teraskatuste aluspinnad, sõidukite ja rööbassõidukite metallpinnad, ventilatsioonikanalid jm metallpinnad spordihallides või tootmisruumides, kus esineb vibratsiooni ja müra.

TEHNILINE INFO
Värv on matt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
0,4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
1,1
m2/l
Omadused
Väga head müra ja vibratsiooni summutamise omadused. Moodustab elastse ja poorse pinnakihi. Takistab kondensatsiooni. Vastab standardi EN13501-1 klassi A2-s1d0 nõuetele.
Toonid
Valge ja hall.
Läikeaste
Matt
Kulu

Soovitatavad kihi paksused

Teoreetiline kulu

kuiv

märg

 

600 g/m2

1200 µm

1,1 m2/l

450µm

900µm

1,1 m2/l

1800 g/m2

3600 g/m2

0,4 m2/l

1350 µm

2700 µm

0,4 m2/l


Toote kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.
Pakendid
18 l, 100 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Kõrgsurvepihusti:
- düüs 0,035”-0,039”
- düüsi rõhk 150-180 bar-i.

Rulli ja pintsliga võib pinnale kanda vaid kohtades, kus ei ole võimalik pihustada.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Läbikuiv

+20 °C / RH 55%

+50 ºC, ringlev õhk

WFT 1200 g/m2

8-10 h

4 h


Kuivamisaega mõjutavad kihi paksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.
Eriomadus
Heliisolatsioon: Tan Delta (kombineeritud) 0,19 (VTT-CR-00259-15, soovi korral esitatakse katsearuanne).
Kuivainesisaldus
50%
Erikaal
1,3 kg/l
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Hoida külmas ja jahedas kaitstuna päikesevalguse eest. Sulge purk hoolikalt, et toodet saaks kasutada ka järgmisel korral. Avatud nõus toode ei talu pikaajalist säilitamist.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu ja pinna temperatuur olema üle +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinna temperatuur peab olema vähemalt 3 ºC võrra kõrgem õhu kastepunkti temperatuurist. Värvi temperatuur peab kasutamise ajal olema üle +15 °C. Värvimistöö ja kuivamise ajal peab olema tagatud korralik ventilatsioon.
Eeltöö
Eemalda õlid, rasvad ja soolad kasutades sobivat meetodit. (ISO 12944-4)

Alumiiniumpinnad:
Teosta pühkepuhastus (SaS) pinna ühtlaseks karestamiseks. Kasuta puhastusmaterjalina mittemetallilis materjali. (SFS 5873) Kui pühkepuhastus ei ole võimalik, karesta pind lihvides või pese MAALIPESU pesuvahendiga.

Tsingitud pinnad:
Puhasta pinnad liivapritsiga puhastamise meetodil (SaS), et pind muutuks ühtlaselt karedaks. Puhastusmaterjalina kasuta näiteks puhast kuiva kvartsliiva. (SFS 5873) Juhul, kui see ei ole võimalik, karesta pinnad lihvides või pestakse PANSSARIPESU pesuvahendiga.

Krunditud pinnad:
Tööstuslik kruntvärv õhukese teraspleki tagaküljel ei nõua mingit spetsiaalset eeltöötlust. Õlid, rasvad, soolad ja mustus eemalda sobival viisil. Paranda kruntvärvi vigastused Temaprime EE kruntvärviga või Rostex Super korrosioonivastase kruntvärviga. Arvesta kruntvärvi kuivamisaega. (SFS-EN ISO 12944-4)

Roostevaba teras:
Karesta pinnad lihvimise või liivapritsiga puhastamise teel. Karestustööl tuleb kasutada mittemetallist materjale.
Kruntimine
Temaprime EE, Temacoat RM 40, Temacoat Primer, Temacoat GPL-S Primer, Rostex Super Akva ja Rostex Super või otse galvaanitud teraspinnale.

Eelnevalt värvitud pindu tuleb nakke tagamiseks karestada.
Värvimine
Kõrgsurvepihustamine. Düüs 0.035"-0.039" ja düüsi rõhk 150-180 bar-i. Vedelda vajadusel veega 0-5%. Rulli ja pintsliga võib pinnale kanda vaid kohtades, kus ei ole võimalik pihustada.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks.
Hooldus
Üle värvimist mingit muud tüüpi värviga ei soovitata, sest see nõrgendab kondensatsioonitõkke omadusi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
Acoustics sisaldab LOÜ maksimaalselt 15 g/l.
Vaid tööstuslikuks või professionaalseks kasutamiseks.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Järgige hoiatusetiketil olevaid juhiseid. Toote kemikaali ohutuskaardil on selgitatud täpsemalt toote kasutamisega seotud ohtusid ja vajalikke kaitsemeetmeid. Kemikaali ohutuskaardi väljastab AS TIKKURILA.
ACOUSTICS ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-