EETIKAKOODEKS

Meie töötame nii

Tikkurila eetikakoodeksis tuuakse välja meie äritegevuse põhimõtted: kuidas käsitleme ärisuhteid, huvide konflikte, ettevõtte vara kaitsmist, ausat konkurentsi, inimõigusi, võrdõiguslikkust, tervishoidu, ohutust, keskkonda, usaldust ja isikuandmete kaitset.

Koodeks põhineb õigusnormidel ja eetikal. Eeldame, et kõikide Tikkurila töötajate, esindajate ja äripartnerite tegevus on kooskõlas Tikkurila eetikakoodeksi nõuetega.

 • Kõikidel turgudel toimime kooskõlas seadustega ning peame kinni kõrgetest eetikaväärtustest, rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusstandarditest ja töötavadest. Lisaks järgime oma sise-eeskirju.
 • Edendame jätkusuutlikku arengut ning arvestame nii oma igapäevatöös kui ka äritegevuse pikaajalises arendamises keskkonna-, majandus- ja sotsiaalaspektidega.

 • Käitume iga päev kooskõlas oma väärtustega: oleme usaldusväärsed, uuenduslikud ja äärmiselt professionaalsed.


PROFESSIONAALSED ÄRISUHTED

Me soovime, et meid peetaks professionaalseks partneriks, ning me teeme koostööd ainult usaldusväärsete tarnijate ja partneritega. Me eelistame pikaajalisi suhteid ja sõlmime kõik olulised kokkulepped kirjalikus vormis.

 • Tikkurila ei aktsepteeri ühelgi kujul altkäemaksu, korruptsiooni ega muid sarnaseid ebaeetilisi mõjutusvahendeid.
 • Tikkurila töötajad ja esindajad ei paku, küsi ega võta vastu mitte mingisugust altkäemaksu.
 • Meie töötajad ei tohi vastu võtta ega pakkuda mis tahes vormis materiaalseid hüvesid; erandiks on tavapärased ärikingitused ja külaliste vastuvõtmine.
 • Tikkurila äripartnerid peavad järgima altkäemaksuvastaseid seadusi ja eeskirju. Nad ei tohi pakkuda Tikkurila töötajatele ega esindajatele ühelgi kujul altkäemaksu ega tohi seda ka kolmandatelt isikutelt vastu võtta.


HUVIDE KONFLIKT

Väldime olukordi, kus meie töötajate erahuvid satuvad vastuollu Tikkurila huvidega.

 • Töötajad ei tohi kasutada oma ametiseisundit ega Tikkurila vara või teavet isikliku kasu saamiseks. Sama kehtib ka töötaja pereliikmete ja sõprade kohta ning muude äriühingute kohta, milles töötajal on osalus.


AUS KONKURENTS

Tikkurila konkureerib kõikidel turgudel ausalt kooskõlas kehtivate konkurentsiseadustega.

 • Tikkurila ei tegele ebaseadusliku teabevahetusega, ei järgi ebaseaduslikke tavasid ega sõlmi konkurentidega kokkuleppeid, mis on seotud hindade kindlaksmääramise või turuosade ja klientide jagamisega.
 • Tikkurila kogub teavet konkurentide kohta ausalt ja seaduslikult, kasutades avalikult kättesaadavaid allikaid.

 • Kõik Tikkurila äripartnerid peavad järgima kehtivat konkurentsiseadust ja ülalmainitud põhimõtteid.


INIMÕIGUSED  JA VÕRDÕIGUSLIKKUS

Me rajame oma edu pühendunud ja motiveeritud töötajatele ning seisame nende heaolu eest.Austame töölevõtmise ja töötamisega seotud küsimustes võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtet, mida kohaldatakse sõltumata soost, etnilisest või rahvuslikust päritolust, vanusest, usutunnistusest, poliitilistest veendumustest ja sotsiaalsest seisundist.

 • Tikkurila austab ja järgib rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi.
 • Tikkurila ei kasuta sunnitööd ega laste tööd.
  Igasugune ahistamine töökeskkonnas on rangelt keelatud.

 • Tikkurila austab kõigi töötajate õigust liituda ametiühingutega ja muude ühendustega.
 • Tikkurila nõuab, et äripartnerid vastaksid inimõiguste ja võrdõiguslikkuse põhimõtetele.


TERVISHOID, OHUTUS JA KESKKOND

Pakume oma klientidele kvaliteetseid, ohutuid ja jätkusuutlikke lahendusi. Meie töötajate heaolu tagamisel on tähtsaimal kohal töötervishoid ja -ohutus. Me hoolime ka oma klientide ja keskkonna ohutusest. Töötame pidevalt selle nimel, et vähendada oma tegevuse ja toodete keskkonnamõju, pöörates oma tootearenduse ja lahenduste puhul lisatähelepanu toormaterjali valimisele ja olelustsüklil põhinevale mõtteviisile.

 • Tikkurila äripartnerid peavad rakendama oma äritegevuses tõhusaid tervishoiu-, ohutuse- ja keskkonnajuhtimise tavasid.


ETTEVÕTTE VARAD

Kõik töötajad on kohustatud kaitsma Tikkurila vara, sealhulgas füüsilist vara, finantsvara, intellektuaalset omandit ja muud konfidentsiaalset teavet.

 • Tikkurila vara ei tohi kasutada isiklikuks otstarbeks, ettevõttega mitteseotud äri- või muu tegevuse tarbeks ega parteipoliitilistel eesmärkidel.


USALDUS JA ISIKUANDMETE KAITSE

Avalikustamata teavet Tikkurila ja tema partnerite kohta tuleb hoida saladuses ning kaitsta volitamata juurdepääsu eest. Tikkurila kogub ning hoiab töötajate isikuandmeid ainult personalihalduse ja -arendusega seotud eesmärkidel. Juurdepääs avalikustamata teabele ja isikuandmetele on piiratud.

 • Töötajad ei või avaldada ega kasutada avalikustamata teavet Tikkurila ja tema partnerite kohta isikliku ega muude osaliste (peale Tikkurila) kasu saamise eesmärgil.

 • Tikkurila äripartnerid peavad kaitsma konfidentsiaalset ja avalikustamata teavet Tikkurila, tema äritegevuse või klientide kohta.

Uuendatud oktoobris 2015


Eetikakoodeks

Eetikakoodeks
Tikkurila_Code_of_Conduct_EST

Tikkurila eetikakoodeksis tuuakse välja meie äritegevuse põhimõtted: kuidas käsitleme ärisuhteid, huvide konflikte, ettevõtte vara kaitsmist, ausat konkurentsi, inimõigusi, võrdõiguslikkust, tervishoidu, ohutust, keskkonda, usaldust ja isikuandmete kaitset.

Eetikakoodeks