Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
07.04.2017
(Eelmine kuupäev 29.04.2013)
 

Valtti Color - lahustipõhine puidulasuur

Tüüp
Õlibaasil, lahustipõhine toonitav puidulasuur, mis imendub puitu ega jäta esimese töötluse järel pinnale kilet. Kaitseb puitu ilmastikumõjude ja UV-kiirguse eest.
Sobivus
Palkpinnad, saetud ja hööveldatud puitpinnad, spetsiaalsed puitplaatpinnad ning kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.
Kasutusobjektid
Välisseinad, väravad, töötlemata või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitehitised. Ei sobi kasvuhoonete sisepindade töötlemiseks.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on lahustipõhine Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EC
Toonid
Toodet kasutada toonitult Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
Saetud pinnale 4-8 m²/l. Hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakendid
0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pind on puutekuiv 4-8 tunni möödudes. Järgmise kihi võib pinnale kanda ööpäeva möödudes.
Kuivainesisaldus
u 17% olenevalt värvitoonist.
Erikaal
u. 0,9 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud, poolik ja/või toonitud toode ei säili kaua. Poolikus purgis võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% nii töötlemise kui ka kuivamise ajal.
Eeltöö
Töötlemata puitpinnad:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharja või tugevate harjastega harjaga. Pese määrdunud ja hallitanud puitpinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi puitpinnad võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Primer puiduimmutusainega. Kaitse taimi pritsmete eest.

Varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad:
Puhasta pinnad lahtistest osakestest kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Tikkurila Homeenpoisto lahusega. Kui puitpinnale jääb mistahes läikiv kiht, eemalda see või vähemalt lihvi üle. Kaitse taimi Valtti Color puidulasuuri pritsmete eest.

Ühtlase tooni saamiseks ja värvierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisavalt toonitud Valtti Colori lasuuri. Sega toodet enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.
Pinnatöötlus
Liitumiskohtade vältimiseks ja ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga või mõne laua kaupa. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Töötle pinda 2 korda, hööveldatud ja palkpinnad õhukese kihina. Kasutage uue pinna kaitseks alati toonitud toodet.

Jälgi puidu seisukorda ja kui puidukaitsevahend hakkab kuluma tee vajadusel uus pinnatöötlus. Hooldustöötlemise aega mõjutavad asukoht, ilmakaared ja ilmastikutingimused.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 4 nädalaga. Pinda võib kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes töötlemisest võib määrdunud pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta mustus ja eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/f) 700g/l. Valtti Color sisaldab LOÜ maksimaalselt 700g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alifaatne lahustibensiin), tolüülfluaniidi. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. Vältida lahustiaurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-