Tikkurila ColorUp! kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi "tingimused") kehtivad igal Tikkurila ColorUP! värvitooni valimise tööriista ( edaspidi "ColorUp!") kasutamisjuhul, samuti programmiga seotud teenuste kasutamisel. Tikkurila ColorUp! on veebirakendus, mis võimaldab kasutajal kasutada teatud hulka Tikkurila värvikaarte ja värvitoone eelnevalt töödeldud (edaspidi ka "maskitud") fotodel ning samuti kasutaja enda poolt ColorUp!-i üles laetud fotodel. Selleks, et kasutada  ColorUp!-i ja selles sisalduvat materjali (edaspidi "lisamaterjal"), nõustute siintoodud tingimuste ja nendega seotud tingimustega nagu Tikkurila privaatsuspoliitika. Lisamaterjal sisaldab kõiki värvitoone, värvikaartide ja värvitooni kollektsioonide elemente (kaasa arvatud, kuid mitte ainult RGB väärtusi, nimesid, koode), samuti ka valmismaskitud fotosid, sealhulgas, kuid mitte ainult, fotode valmismaskitud alasid.

Kui te ei nõustu kasutustingimuste ja sellega seotud tingimuste ja poliitikaga, siis puudub teil õigus kasutada ColorUp!-i ja/või selle lisamaterjali.

Tikkurila jätab endale õiguse neid tingimusi, ColorUp! tööriista ja lisamaterjali ja kõiki sellega seotud teenuseid mistahes ajal muuta. Kui jätkate ColorUp!-i kasutamist pärast selliseid muudatusi, loetakse, et olete muudetud tingimustega nõustunud. Tikkurila püüab omalt poolt kasutajaid teavitada tingimuste olulistest muudatustest. Tingimustes Tikkurila kohta väljendatu kehtib teatud juhtudel Tikkurila Oyj ja selle kontserni kuuluvate ettevõtete puhul.

Lubatud kasutamine

Teil on ainult piiratud ja mitteülekantav õigus kasutada ColorUp!-i ja lisamaterjali vastavalt nendele tingimustele.

Teil on õigus edastada ja jagada ColorUp!-i kaudu lisamaterjali sellisena, nagu ta on, samuti koos selles tehtud muudatustega ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel.

Sealjuures, teil ei ole õigust

i)    levitada Tikkurila ColorUp!-i või selle koopiaid;
ii)    müüa, laenutada ega edasi litsentseerida Tikkurila ColorUp!-i ega lisamaterjali ega anda õigust nende kasutamiseks;
iii)    dekompileerida, pöördprojekteerida või mõnel muul viisil analüüsida ColorUp!-i tööriista koodi ega ühtki selle osa mitte ühelgi kasutusotstarbel;
iv)    muuta ColorUp!-i või luua sellest tuletatud tööriistu;
v)    eemaldada või muuta autoriõiguse tähiseid, mis on ColorUp!-ile ja/või lisamaterjalile lisatud.

Intellektuaalomandi kaitse

ColorUp! ja lisamaterjal on kaitstud intellektuaalomandi õigusega, rahvusvaheliste intellektuaalomandi konventsioonide ja lepingutega. Tikkurila või kolmandatest osapooltest õiguste omajad omavad õigusi ColorUp!-ile ja lisamaterjalile, näiteks fotodele, nimedele ja sümbolitele, mis on seotud Tikkurila toodete ja teenustega, mis on kaitstud kas kaubamärgi, disainilahenduse või autoriõigusega või mõnel muul viisil. Teil ei ole kaudselt või mõnel muul viisil antud ühtegi litsentsi ega õigust kasutamaks ühtegi Tikkurila või kolmandatele osapooltele kuuluvat intellektuaalomandit ega selle osa (autoriõigusega või mõnel muul viisil kaitstud kaubamärgid, disainilahendused või elemendid või Tikkurila või mõne kolmanda osapoole poolt omatud sarnased elemendid, mis sisalduvad ColorUP!-is või lisamaterjalis või on nendega seotud) mingil muul viisil, kui on antud tingimustes konkreetselt ära toodud.

Te annate Tikkurilale ja kolmandatele osapooltele, mis teostavad ColorUp!-iga seotud teenuseid Tikkurila jaoks, mitte-ainuõigusliku, litsentsitasuvaba, ülemaailmse õiguse kasutada fotosid ja muud materjali, mida te ColorUp!-i olete üles laadinud, selleks, et ColorUp!-i tööriist saaks pakkuda neid teenuseid, milleks see on loodud. Te vastutate Tikkurila ees, et üles laetud materjal ei rikuks ühtki intellektuaalomandi õigust või  kolmandate osapoolte teisi õigusi, samuti vastutate, et teil on õigus seda materjali ColorUp!-i üles laadida.

Vastutuse piirangud

ColorUp! ja kõik selles sisalduvad materjalid on esitatud sellistena "nagu need on", ilma igasuguse garantiita. Lisaks ei vastuta Tikkurila häirete või katkestuste eest ColorUp!-i kättesaadavusel ega ole kohustatud parandama ColorUp!-i vigu. Tikkurila ei vastuta selle eest, kui mis tahes materjalid, mille te olete ColorUp!-i üles laadinud, kaovad või hävinevad. Te ei saa nõuda, et  Tikkurila vastutaks ColorUp!-i kvaliteedistandardite eest või sobilikkuse eest antud otstarbeks ega ColorUp!-i rikete eest. Te mõistate, et ColorUp! tööriista pakutud värvitoonid võivad erineda värvide lõplikest toonidest Tikkurila toodete kasutamisel.

Tikkurila ei ole ühelgi viisil vastutav otseste, kaudsete või põhjuslike, eriliste või juhuslike kahjustuste, kulude või tulude kadude eest, mis on seotud võimalusega kasutada või reaalse ColorUp!-i, samuti lisamaterjali või seotud teenuste kasutuskogemusega.

Antud kasutustingimused, ColorUp! tööriista kasutamine ja sellega seotud teenused on reguleeritud Soome seadusandlusega, välja arvatud selle kollisiooninormide sätted kohalike seadustega lubatud ulatuses.

Privaatsus

Luues ColorUp!-i kaudu konto, nõustute sellega, et Tikkurila võib koguda, säilitada ja kasutada teie andmeid vastavalt privaatsupoliitikale näiteks eesmärgiga pakkuda, parandada ja arendada teenuseid ja kasutuskogemust. Teie andmeid kogutakse ja kasutatakse ka turunduseesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, otseturunduses. Sellega seoses võib Tikkurila jagada teie andmeid kolmandatest osapooltest partneritega oma äranägemisel ja vastavalt vajadusele. Tikkurila võib ilma eelneva teavituseta aeg-ajalt privaatsuspoliitikat muuta. Tikkurila püüab teavitada kasutajaid olulistest muudatustest privaatsuspoliitikas.

Ligipääs ColorUp!-ile

Tikkurila jätab endale õiguse piirata ligipääsu ColorUp!-ile ja sellega seotud teenustele ja teha tehnilisi või muid muudatusi selle töörežiimis. Tikkurila jätab endale õiguse, kuid ei võta endale kohustust kontrollida kogu materjali, mida te ColorUp!-ile edastate, samas jätab Tikkurila endale õiguse, kuid ei võta kohustust teisaldada või eemaldada igasuguse materjali, mida peetakse solvavaks või ebaseaduslikuks või mis mõnel muul viisil rikub kasutustingimusi. Kasutustingimuste jätkuva rikkumise korral võib Tikkurila teie konto sulgeda.