Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
12.07.2016
(Eelmine kuupäev 02.05.2014)
 

Lin Pellavaöljymaali - linaõlivärv puitfassaadile

Tüüp
Traditsiooniline õlivärv, mille sideaineks on linaseemneõli.
Sobivus
Puitpindade välisvärvimine. Sobib uuele puidule, tööstuslikult krunditud või varem õlivärviga värvitud pinnale. Kipskaunistuste välisvärvimine. Vaata kasutusjuhendit.
Kasutusobjektid
Välisseinad, aknaraamid, aiad, uksed, mööbel, lipuvardad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on poolläikiv Värv on lahustipõhine Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
16
m2/l
Alusvärvid
AW ja CW
Toonid
Vana aja värvide värvikaardi toonid.
Läikeaste
Poolläikiv
Kulu

Saetud puitpinnale 8-12 m²/l.

Hööveldatud puitpinnale 10-16 m²/l.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
1050
Töövahendid
Pintsel
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
4-7 ööpäeva olenevalt tingimustest. Ülevärvitav, kui eelmine värvikiht on kuivanud.
Eriomadus
u 1,6 kg/l, ISO 2811.
Ilmastikukindel
Lin Linaõlivärv moodustab vetthülgava, vastupidava pinna. Traditsiooniliste õlivärvide tunnuseks on aja jooksul värvipinna matistumine ja kulumine sõltuvalt ilmastikust. Õlivärviga värvitud pindadel võib kergemini tekkida hallitus. Pindade regulaarne puhastamine takistab hallituse teket.

Varjus olevad pinnad nagu räästaalused ja põhjapoolsed seinad püsivad kauem niiskena ning seetõttu sõib neil pindadel kergemini tekkida hallitus.

Õlivärvipinna värvitoon võib aja jooksul kuluda. Eriti on seda näha tumedate toonide puhul.
Kuivainesisaldus
95-98% olenevalt toonist. (VOC < 50 g/l).
Säilitamine
Toode on külmakindel ning talub külmladustamist ja –transporti. Sulge poolik nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Väldi värvimist enne vihma.
Eeltöö
Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Tikkurila Homeenpoisto või Tehopesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja puhasta pind. Värvi naelapead ja muud roostetavat metallosad üle Rostex Super roostevastase kruntvärviga. Oksakohtadest eemalda lahtine vaik.
Kruntimine
Krundi uus või puiduni puhas pind üle Valtti Pohjuste puiduimmutusvahendiga.
Värvimine
Kruntimine:
Töödeldav pind peab olema puhas ja tolmuvaba. Vedelda Lin Pellavaöljymaali lakibensiiniga 5-10%. Sega värvi korralikult ja värvi kergelt hõõrudes õhukese kihina, et värvikile ei kortsuks. Lase pinnal kuivada vähemalt 4 ööpäeva enne lõplikku värvimist.


Pinnavärvimine:
Sega värvi korralikult enne kasutamist ja vedelda vajadusel lakibensiinig kuni 5%. Värvi puitpindade otsakohad eriti hoolikalt. Kui värvikordade vahe on mitu nädalat, tuleb siledat õlivärvi pinda karestada enne värvimist.

Puidus on vaiku ja muid ekstraktiivaineid, eriti oksakohtades, mis temperatuuri- ja niiskusekõikumiste tõttu võivad põhjustada värvimuutust või värvipinnast läbi imbumist.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda tuleb käsitseda ettevaatlikult, sest toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes umbes 4 nädalaga. Umbes 4 päeva pärast värvimist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapiga või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Tikkurila Houltopesu-ga (1 osa Houltopesu 10 osa vett). Puhasta pind mustusest ja eriti määrdunud pinnad tugevama lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 300g/l (2010). Lin Pellavaöljymaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 300 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisaldab: 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud tekstiilmaterjalid ja lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 9 III
-