Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
10.10.2012
(Eelmine kuupäev 01.08.2006)
 

Miranol - alküüdvärv

Tüüp
Tiksotroopne (želeetaoline), vähese lõhnaga alküüdvärv.
Sobivus
Puit- ja metallpindadele sise- ja välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile. Miranol ei valgu ja tasandub hästi, on eriti sobilik pintsliga värvimisel.
Kasutusobjektid
Mööbel, tööriistad, paadid, jalgrattad, plakatid jne.

TEHNILINE INFO
Värv on täisläikiv Värv on lahustipõhine Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
14
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila sise- välisvärvikaartide toonid. Kontrollige värvitooni sobivust välistingimustesse kaupluses.
Läikeaste
Täisläikiv
Kulu
Metallpindadele 12-14 m²/l. Siledale puitpinnale 10-12 m²/l.

Pakendid
Alusvärvid 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid

Pintsel, rull või värvipihusti.


Kõrgsurvepihustamisel

- ava läbimõõt 0,009”-0,013” e. 0,230 – 0,330 mm

- vedelda 10–20% värvi mahust.


Õhkpihustamisel

- ava läbimõõt 1,4 mm–1,8 mm

-vedelda 25-35% värvi mahust (DIN4 18-25 s), (pihustamisel ei tohi kuiva värvikihi paksus olla üle 40 μm).


 

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv 3-4 tunni pärast. Ülevärvitav järgmisel päeval.
Pesemiskindlus
Hea kõikide tavaliste pesuainetega, SFS 3755.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav tärpentinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav näit. nitrolahustile, SFS-EN ISO 2812.
Kuumakindlus
120 °C, heledad toonid muutuvad pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul mingil määral kollakaks, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u. 50%
Erikaal
0,9 - 1,1 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811
Säilitamine
Talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Tähelepanu! Kuivamine eelmainitud tingimustes on tunduvalt aeglasem kui normaaltingimustes (23 °C, õhu suhteline niiskus 50%). Avatint pastadega toonitud tumedad toonid kuivavad kõige kauem.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust, mustusest, rasvadest, õlidest ja roostest. Puitpinnad krundi Otex kruntvärviga. Teraspinnad kuivades siseruumides võib värvida kohe Miranoliga. Muudel juhtudel soovitatakse metallikruntvärviga Rostex Super. Tsingitud ja alumiiniumpinnad kruntida ka metallikruntvärviga Rostex Super. Alumiiniumpinnad tuleb enne kruntimist karestada.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu pesuvahendiga, loputa hoolikalt veega ja lase korralikult ära kuivada. Eemalda lahtine värv kaaprauaga ja lihvi pind, eemalda lihvimistolm. Ebatasasused pahteldada alküüdpahtliga Lakkakitti. Halvas seisukorras pindade kruntimine/pinnavärvimine tee Otex-iga. Kui kasutad erkpunast või erkkollast värvitooni, krundi puitpinnad sama tooni toonitud värviga Jehu, tsingitud ja alumiiniumpinnad helekalli kruntvärviga Rostex Super.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Pintsliga värvimisel vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) ja värvipihustiga värvimisel vedeldiga Special Solvent Spray (Vivacolor). Värvi pintsli või värvipihustiga 1-2 korda.

Hooldusvärvimine:
Miranoliga värvitud pinnad võib uuesti üle värvida samasuguse lahustipõhjalise värviga. Vt. lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt.
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Tööstusbensiin hüdrogeenitud (alifaatne lahustibensiin), raske. TULEOHTLIK! KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab metüületüülketoksiimi ja koobaltoktoaati. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Toodet mitte valada kanalisatsioon, veekogudesse ega pinnasesse. Tühi, kuiv taara viia prügimäele, vedelad jäägid kahjulike ainete kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-