Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
30.01.2012
(Eelmine kuupäev 01.01.2006)
 

Pensselipesu - töövahendite puhastusvahend

Tüüp
Lahustivaba ja biolagunev puhastusvahend töövahendite puhastamiseks.
Sobivus
Sobib värvimisel kasutatud töövahendite (kui on kasutatud õlivärve, alküüdvärve või lakke, samuti veepõhiseid värve) puhastamiseks. Pensselipesu eemaldab kergelt värvi pintslitelt, pehmendab harjaseid ja kõvaks läinud pintsleid. Toode ei kahjusta puitu, klaasi, kummi ega plastikut.
Kasutusobjektid
Värvimise töövahendid nagu erinevad harjad, rullid, pintslid jmt.

TEHNILINE INFO
Pakendid
1 l, 5 l
Erikaal
1.0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Puhastamine
Puhasta töövahendid kohe pärast kasutamist. Eemalda üleliigne värv pintslilt, näiteks vajutades pintsliharjaseid vastu värvinõu äärt. Uputa pintsel lahjendamata Pensselipesu puhastusvahendisse ja hoia selles u. 10 min. Eemalda pintslilt värvi ja Pensselipesu segu ülejääk ja loputa hoolikalt veega. Vajadusel võib kasutada ka seepi. Ka veidi kõvastunud pintslid võib puhastada Pensselipesu puhastusvahendiga. Aseta pintsel nõusse, mida saab sulgeda ja lase seista u. 24 tundi. Vajadusel korda protseduuri. Pensselipesu puhastusvahendit on võimalik uuesti kasutada. Selleks lase värvi ja puhastusvahendi segul seista suletud nõus kuni värvisade on vajunud nõu põhja. Vala puhas Pensselipesu vedelik teise puhtasse nõusse. Töövahendid säilivad hästi, kui hoida neid Pensselipesuga täidetud suletud nõus.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS05
GHS05
Toode on klassifitseeritud ohtlikuks. Sisaldab: alkoholid, C9-11, etoksüülitud. Ettevaatust. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille või -maski. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab 15 % või rohkem, kuid alla 30 % mitteioonsed pindaktiivsed aineid ja alla 5 % fosfaate. Vajadusel tutvuda toote kemikaali ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
ssa110308 / ars280308 / ofl120705 / mpy120705 / 001 6607