Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
23.03.2012
 

Supi Saunapesu - saunapesuaine

Tüüp
Desinfitseeriv, valgendav ja lubjastunud pinda puhastav happeline puhastusaine.
Sobivus
Vahend on pehmetoimeline ehkki happeline, ei tekita korrosiooni. Kasutades kontsentreeritud või kanget lahust tuleb vuugitäidisega pindade puhastamisel olla ettevaatlik. Mitte kasutada koos klooriühendeid sisaldavate vahenditega.
Kasutusobjektid
Saunad ja niisked ruumid.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline
Pakendid
0,5 l ja 1 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Olenevalt mustusest sega 1-2 dl saunapesu 5 liitri veega.
Töövahendid
Käsn või hari.
Erikaal
1,03 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Eeltöö
Temperatuur peab olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Puhastamine
Olenevalt mustusest sega 1-2 dl saunapesu 5 liitri veega.

LUBJA EEMALDAMINE:
Kasuta 10-15%-list lahust. Tugevasti lubjastunud või roostes pinnale võib kasutada lahjendamata saunapesu.

LAUDADE VALGENDAMINE:
Sega sama koguse veega (1:1) ja lase pinnal mõjuda u 15 min.

Tähelepanu! Loputa lauad peale töötlust alati puhta veega.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Corrosive
Sööbiv
Sisaldab: Fosforhapet (< 5%). PÕHJUSTAB TUGEVAT SÖÖVITUST. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Võtta kohe seljast saastunud riietus. Vältida aurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti). Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% katioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% lõhnaaineid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 8 III
-