Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.05.2014
(Eelmine kuupäev 02.05.2013)
 

Vinha - veepõhine puidukaitsevärv

Tüüp
Poolmatt, veepõhine puidukaitsevärv välistingimustesse. Jätab puidutekstuuri aimatavaks. Alküüdisisaldusega akrülaatpuidukaitsevärv. Moodustab vett hülgava pinna.
Sobivus
Sobib uutele ja varem Vinha-ga või poolläbipaistvate puidukaitsevahenditega töödeldud saetud ja hööveldatud puitpindadele ning sügavimmutatud puidule. Sobib ka tööstuslikult krunditud puitpindadele. Ei sobi põrandate töötlemiseks.
Kasutusobjektid
Välisseinad, aknaraamid, voodrilauad jmt.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Alusvärvid
VVA ja VC
Toonid
Tikkurila Vinha värvikaart ja Puiduvärvide värvikaart.
Läikeaste
Poolmatt
Kulu
Saetud pindadele 4-6 m²/l. Hööveldatud pindadele 8-10 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel, pihusti.

Kõrgsurvepihusti:
- ava läbimõõt 0,018” – 0,023”.
- vedeldada 0 – 10% värvi mahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine u 2 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga on kuivamisaeg pikem.
Vastupidavus kemikaalidele
Hea vastupidavus tööstuslikes tingimustes.
Kuivainesisaldus
30-37%.
Erikaal
1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal.
Eeltöö
Puhasta varem töötlemata pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Kolorex Protekt (Vivacolor) puiduimmutiga. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese mustad ja hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad nagu naelapead, kata Universal Korrostop (Vivacolor) metallikrundiga.
Värvimine
Sega Vinha enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Kanna toode pintsli või värvipihustiga uutele pindadele kahekordselt ja varem värvitud pindadele ühe- või kahekordselt olenevalt aluspinna olukorrast ja toonierinevusest. Töödeldes surveküllastatud puitpindu heledate toonidega, töötle pindu 2-3 korda. Ühtlase tooni saamiseks varu piisavalt valmissegatud toodet. Töötle lauaotsad eriti hoolikalt.

Puidus sisalduv vaik jm värvi ekstraktiivained eriti oksakohtades, võivad põhjustada värvitud pinnad tooni muutumist temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul.

Hooldusvärvimine: Vinha värviga värvitud pinnad võib uuesti üle värvida Vinha värviga. Ühekordsest värvimisest piisab, kui kasutatakse sama tooni.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harjaga, niiske puhastuslapiga või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa veega). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 130g/l. Vinha sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisaldab: 2-Oktüül-2H-isotiatsiool-3-ooni. Hoiatus. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida pihustusudu sissehingamist. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Käidelda ainult välistingimustes või hästiventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikeses koguses sensibiliseerivaid aineid: 3-jood-2-propünüülbutüülkarbamaati, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni (3:1) segu. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-