Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
07.07.2016
(Eelmine kuupäev 30.01.2012)
 

Homeenpoisto - lahus hallitanud pindade töötlemiseks

Tüüp
Želeetaoline hüpokloriidilahus.
Sobivus
Värvitud ja varem värvimata puit-, krohv- ja betoonpindadelt hallituse eemaldamiseks enne esmast värvimist ja hooldusvärvimist.
Kasutusobjektid
Hallitanud töötlemata ja varem värvitud välispinnad.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend pihusti
Kulu

Sõltub pinna puhastusvajadusest.

Pakendid
1 l ja 5 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Prits, käsn või hari.

Erikaal
u 1,1 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Kaitse
Kata kinni klaas-, alumiinium- jms pinnad, mis võivad saada kahjustatud toote toimel. Väldi pritsmete sattumist riietele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.
Pinna puhastamine
Lahjenda Homeenpoisto veega suhtes 1:3. Kanna saadud lahus hallitanud pinnale käsna, pehme harja või suurtele pindadele aiapritsiga, suunaga alt ülespoole. Vastupidiselt töötades võivad pinnale jääda triibud. Lahus peab pinnal toimima vähemalt 0,5 tundi. Väga tugevalt hallitanud pinnal lasta lahusel pikemalt mõjuda. Vajadusel kasuta harja. Töötlemise järel loputa pinnad hoolikalt veega, suunaga ülevalt alla, nt pritsiga.
Järeltöötlus
Immuta värvimata puitpind kohe peale pinna kuivamist Valtti Pohjuste puiduimmutiga enne pinnavärvimist. Varem värvitud pind värvi üle.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Irritant
Ärritav
Sisaldab: Naatriumhüpokloriidi, naatriumhüdroksiidi, kaaliumsilikaati ja N,N-dimetüültetradeküüamiin N-oksiidi. Kahjulik. SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. ÄRRITAB NAHKA. Kasutada sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Vältida auru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoiatus! Mitte kasutada koos muude toodetega. Tootest võib eralduda ohtlikku gaasi (kloori). Sisaldab < 5% anioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% klooribaasilisi valgendeid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-