Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.05.2014
(Eelmine kuupäev 27.02.2012)
 

Teho Öljymaali - alküüdõlivärv puitfassaadile

Tüüp
Alküüdõlivärv.
Sobivus
Varem töötlemata, tööstuslikult krunditud või varem õlivärviga värvitud saetud ja hööveldatud puitpindade värvimiseks välistingimustes.
Kasutusobjektid
Välisseinad, voodrilauad, välisuksed, piirded, lipuvardad, puitaiad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on poolläikiv Värv on lahustipõhine Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
6
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
11
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi ja Facade värvikaardi toonid.
Läikeaste
Poolläikiv
Kulu
Saetud puitpindadele 6-8 m²/l. Hööveldatud puitpindadele 9-11 m²/l.
Pakendid
0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l.
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Segamissuhe
Kruntimiseks u 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor), pinnavärvimisel vajaduse korral.
Töövahendid
Pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Värvitud pind on kuiv umbes ööpäeva möödudes.

Lõppviimistlus teha soovitavalt alles mõne päeva pärast peale kruntimist. Madalamatel temperatuuridel, niiske ilmaga ja värvides paksu kihina, kuivamisaeg pikeneb.
Ilmastikukindel
Õlivärvidele iseloomulikult värvipind matistub aja jooksul.
Kuivainesisaldus
u. 62%, sõltuvalt värvitoonist.
Erikaal
u. 1,3 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811
Säilitamine
Talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik värvipurk ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80% töötamise ja kuivamise ajal. Soorita värvimine nii, et värvikiht jõuaks kuivada enne õhtuse kaste tekkimist, sest niiskus muudab värske värvikihi matiks.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta töötlemata pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Pohjuste puiduimmutiga. Roostetavad metallosad, nagu naelapead, krundi Rostex Super metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Varem õlivärviga värvitud pinnad:
Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese mustad ja hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt toote kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad töötle Valtti Pohjuste puiduimmutiga.
Värvimine
Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud värvi. Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Värvi pintsliga. Krundi pinnad 5% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) vedeldatud Teho Öljymaali värviga. Pinnavärvimine tee ühekordselt soovitavalt mõni ööpäev pärast kruntimist vedeldamata Teho Öljymaali värviga. Vajadusel võid pinnavärvi vedeldada Special Solvent vedeldiga (Vivacolor). Töötle puitmaterjali otsmised pinnad eriti hoolikalt.

Hooldusvärvimine:
Varem Teho Öljymaali värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Teho või Ultra sarja värvidega.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese Tikkurila Pensselipesu või lakibensiiniga 1050.
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu 10 osa veega). Eriti määrdunud pinnad puhasta tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 300g/l. Teho öljymaali sisaldab LOÜ maksimaalselt 300g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Sisaldab: 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiatsool-3-ooni ja 2-oktüül-2H-isotiatsool-3-ooni. Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni nahal. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida aurude sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästiventileeritavas kohas. Kaitsta sädemete ja lahtise tule eest. - Suitsetamine keelatud. Vältida toote sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab vähesel määral sensibiliseerivaid aineid: etüülimetüüliketoksiimi ja koobaltneodekanoaati. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud riideribad võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-