Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
15.03.2012
 

Maalipesu - puhastus- ja eeltöötlusaine

Tüüp
Leeliseline värvitava pinna puhastus- ja eeltöötlusaine sise- ja välistöödeks.
Sobivus
Puhastab varem värvimata pinnad mustusest, rasvadest, õlidest, vahadest jms. Sobib enne värvimist kõvadele ja läikivatele värvitud pindadele eeltöötluseks. Lahjendamata Maalipesu puhastab ja matistab pinna, parandades niimoodi uue värvikihi nakkumist. Lateksvärvipinnad ja muud matid värvipinnad võib eeltöödelda 1:10 või 1:5 veega lahjendatud Maalipesuga. Lahjendamata Maalipesu sobib eriti määrdunud pindade pesuks, kus on vaja tõhusat leotust, samas ilma kahjulike mõjudeta. Ei soovitata plekk-katuste pesuks.
Kasutusobjektid
Seinad, põrandad, mööbel, uksed, ehitusplaadid ja paadid.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib välisfassaadile Värv sobib sisepõrandatele Värv on vesialuseline
Pakendid
1 l, 5 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Puhastuslapp, mopp või põrandahooldusmasin.
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Töötlemine
Kata klaasid jms pinnad kinni, mis võivad aine mõjul saada kahjustada. Kanna lahjendamata Maalipesu harja, käsna või lapiga kõvadele ja läikivatele pindadele. Lase mõni minut mõjuda. Pese pind näit. harjaga ja loputa hoolikalt veega.
Lahjendamata Maalipesu puhastab ja matistab pinna, parandades uue värvikihi nakkumist.
Lateksvärvipinnad ja muud matid värvipinnad võib eeltöödelda 1:10 või kui pinnad on väga määrdunud 1:5 veega lahjendatud Maalipesuga. Loputa töötlemise järel pind korralikult veega.
Lahjendatuna 1:10 võib Maalipesu kasutada ka pindade puhastusainena.
Proovi Maalipesu mõju (lahjendatud või lahjendamata, vastavalt kasutuskohale) töödeldava pinna väiksel kohal .
Kasutades liiga tugevat Maalipesu lahust võivad mõned värvipinnad saada kahjustada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Corrosive
Sööbiv
Sisaldab: Kaaliumhürdoksiidi, butüüldiglükooli. PÕHJUSTAB TUGEVAT SÖÖVITUST. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Vältida aurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti). Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab <5 % anioonseid pindaktiivseid aineid ja <5 % fosfaate. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 8 III
-