Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
12.03.2012
 

Lakkakitti - alküüdpahtel

Tüüp
Alküüdpahtel.
Sobivus
Sise- ja kuivades välistingimustes puit-, puitlaastplaat-, puitkiudplaat-, metallpindade pahteldamiseks ja kittimiseks vastavalt kasutusjuhendile. Sobib lateks-, alküüd-, õli- ja katalüütvärvide aluspahtliks. Heade lihvimisomadustega.
Kasutusobjektid
Mööbel, augud ja süvendused ustes, akendes, seintes jne. Masinad, seadmed, veesõidukid, transpordivahendid jms. pinnad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Tool: trowel
Toonid
Valge.
Pakendid
1/3 l, 1 l, 3 l.
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pahtlilabidas või prits.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Poolest tunnist kuni mõne tunnini sõltuvalt kihi paksusest, temperatuurist, õhu suhtelisest niiskusest ja pahteldatavast materjalist.
Kuivainesisaldus
74%.
Erikaal
1,8 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja lahtistest tükkidest. Nakkuvuse parandamiseks krundi pahteldatav pind kruntvärviga Special Primer (Vivacolor), mida vedelda u 10% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Maalipesu pesuvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev värv kaaprauaga ja lihvi pind. Eemalda lihvimistolm.
Täitmine
Kanna pinnale pahtlilabidaga puit-, puitlaastplaat-, metallpindadele või kuivanud kruntvärvi peale. Puit-, laastplaat-, puitlaastplaat- ja metallpindade ning eelnevalt värvitud pindade puhul piisab tavaliselt vaid pragude ja ebatasasuste kittimisest või osalisest pahteldamisest. Üldjuhul pahtlilabidaga peale kandes alküüdpahtlit ei vedeldata, kuid kasutades pritsi võib vedeldada vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Alküüdpahtlit võib värvida lahustipõhjaliste krunt-, vahe- või pinnavärvidega või tavaliste alküüd- või lateksvärvidega.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid vedeldiga Special Solvent(Vivacolor).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Tööstusbensiini (nafta) hüdrodesulfureeritud, raske ja metüületüülketoksiimi. TULEOHTLIK! KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Võib tekitada allergilist reaktsiooni. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-