Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
09.12.2013
(Eelmine kuupäev 09.05.2012)
 

Oksalakka - oksalakk /TOOTMINE LÕPETATUD!

Tüüp
Oksalakk.
Sobivus

Spetsiaallakk sisetöödeks, mis aeglustab oksakohtade ja vaigu väljaimbumist värvitud pinnast.

Kasutusobjektid
Okaspuude oksakohad.

TEHNILINE INFO
Töövahend pintsel
Toonid
Kollakas.
Pakendid
1/3 l ja 1 l
Töövahendid

Pintsel

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Töödeldud pind on kuiv 15-30 minuti möödudes normaaltingimustes.
Erikaal
u. 1 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja lahtisest vaigust.
Lakkimine
Kanna Oksalakk oksa- ja vaigu kohtadele enne värvimist 1-2 korda.

Kasuta puhast pintslit. Puhasta pintsel hoolikalt enne kasutamist. Mitte segada kokku teiste värvitoodetega.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid kohe veega puhtaks.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 140g/l. Oksalakka sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-