Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Valtti Puuöljy

Hoia puidu loomulikku ilu!

Traditsioonilise Tikkurila Valtti Puuöljy puiduõliga kaitsed ja kaunistad oma aia puitpindasid. Puiduõli kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest. Toonitult kaitseb õli pindu halliks muutumise eest ja aitab vältida puidu pragunemist.


Värv on lahustipõhineTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7
m2/l

Ühekordne töötlemine on piisav

Valtti Puuöljy puiduõli on toonitav toode terrassidele, treppidele, sildadele ja lillekastidele. Puiduõli imendub hästi nii uude kui ka varem õlitatud laudpinda.

Kaitseb laudpindu

Valtti Puuöljy puiduõli sobib varem töötlemata või varem õlitatud laudpinna töötlemiseks välistingimustes. Puiduõli kaitseb puitu niiskuse eest ja vähendab lõhenemist.

Toonitud kaitse puidule

Puitpinna õlitamine süvendab ja tasandab puidu enda värvi, kui õli toonitakse puiduga sarnast tooni. Aluspinna toon mõjutab alati lõpptulemust. Toonitud toode talub paremini ilmastikumõjusid kui toonimata puiduõli. Loodusega sobivad toonid leiad Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardist.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
29.02.2012
 

Valtti Puuöljy - lahustipõhine puiduõli

Tüüp
Lahustipõhine puiduõli välistingimustesse. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.
Sobivus
Sobib uue või varem õlitatud puitpinna õlitamiseks välistingimustes. Sobib ka surveküllastatud töötlemata puidule.
Kasutusobjektid
Õuemööbel, terrassid, paadisillad.

TEHNILINE INFO
Värv on lahustipõhine Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
7
m2/l
Alusvärvid
EC
Toonid
Värvitu. Võib toonida Tikkurila Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
u 5-7 m²/l
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsel või käsn.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus. Järgmise kihi võib pinnale kanda kui õli on kuivanud, sõltuvalt ilmastikutingimustest, mõne tunni pärast.
Ilmastikukindel
Soovitame toodet kasutada toonitult, sest toonitud toode on ilmastikukindlam kui toonimata.

Hooldtustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Pidevalt õues olevad pinnad soovitame töödelda igal aastal.
Kuivainesisaldus
18%.
Erikaal
0,8 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti. Avatud nõu kasutada ära ühe värvimiskorraga kuna avatud nõus võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Surveküllastatud puit on tihti märg, seega soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 % nii töötlemise kui ka kuivamise ajal.
Eeltöö
Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb nähtav kile, eemalda see enne töötlemist.
Kasutamisjuhend
Sega Valtti Puuöljy puiduõli hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli või käsnaga selliselt, et kogu õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli ära. Jätkukohtade vältimiseks pintselda kogu pind ühtlaselt korraga. Välimööblit töötle üks kord. Poorne puidupind võib vajada kahekordset töötlemist.

Järgmise pinnalekandmise võib teha kui õli on imendunud ja pind on kuivanud, olenevalt ilmastikuoludest mõne tunni pärast. Õlitamine muudab puidupinna tumedamaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese lahustiga Special Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Töötle pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u kahe päeva möödumisel õlitamisest.
Määrdunud pinda võib puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Kahjulik
Kahjulik
Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alfaatne lahustibensiin), lakibensiini, kerge, aromaatne ja tolüülfluaniidi. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiaurude sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneealmisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi ja tolüülfluaniidi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!