Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Valtti Kaluste- ja terassiöljy

Valmis toonid hõlbustavad õlitamist

Valmistoonitud puiduõli on lihtne ja vastupidav valik terrasside, sildade ja puidust välimööbli õlitamiseks. Valtti Kaluste- ja terassiöljy mööbli- ja terrassiõli on saadaval ümbruse ja loodusega suurepäraselt sobivates toonides: pruun, hall ja must.


Värv on lahustipõhineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l

Värskenda vana pinda

Tikkurila Valtti Kaluste- ja terassiöljy mööbli- ja terrassiõli pruun toon on just see õige pruun, et uuendada surveküllastatud ja termotöödeldud pruune puitpindu või valmis terrassilaudu. Kasutajal ei ole vaja meeles pidada värvikoode, kui ta soovib sama tooni õli uuesti kasutada.

Hoiab puidu korras

Valtti Kaluste- ja terassiöljy mööbli- ja terrassiõli imendub sügavale puitu ja aitab vähendada päikese kahjustavat mõju puidule. Õlitatud pind tundub jala all loomulik ning meeldiv.

Nagu uus

Vana, määrdunud ja aja jooksul tumenenud puidu võib muuta Valtti Kaluste- ja terassiöljy mööbli- ja terrassiõli musta tooni abil kiiresti justkui uueks. Pinna välimus muutub tõesti palju ja pinnad näivad selgesti uuemana, kuna nende värvus on sügav ja ühtlane ning pinnal pole tumedaid esiletorkavaid laike.


Vaata õppevideoid, kuidas õlitades kaunis tulemus saavutada


Video: Terrassi pesu ja õlitamine


Video: Välimööbli pesu ja õlitamine


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.03.2018
 

Valtti Kaluste- ja terassiöljy - lahustipõhine mööbli- ja terrassiõli

Tüüp
Lahustipõhine, valmistoonides puiduõli välistingimustes kasutamiseks. Sisaldab vaha. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.
Sobivus
Sobib töötlemata, termotöödeldud, sügavimmutatud, lehtpuust ja eelnevalt õlitatud puidule ning ka tööstuslikult õlitatud puidule. Puidu aluspinna värvitoon mõjutab lõplikku tooni. Hall õli sobib kõige paremini pleekinud, neutraalset värvi puiduga. Juba halliks ja nö. karvaseks muutunud puidu pind imab õli tugevalt ja lõpptulemus tuleb väga tume. Tee alati prooviõlitamine.
Kasutusobjektid
Terrassid, aiamööbel, trepid, paadisillad.

TEHNILINE INFO
Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l
Toonid
Pruun, hall, must.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
Vanal ja kulunud pinnal 5-7 m²/l.
Uuel ja heas seisukorras pinnal 7-15 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsel, pihusti või käsn.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus.
Ilmastikukindel
Hooldustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Pidevalt õues olevad pinnad soovitame töödelda igal aastal.
Kuivainesisaldus
25%.
Erikaal
0,9 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti. Sule avatud nõu hoolikalt. Kasuta avatud nõu ära ühe korraga kuna juba avatud nõus võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Kuna surveküllastatud puit on tihti märg, siis soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu puhastusvahendi lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Pese hallitanud, kulunud või tuhmunud pind Homeenpoisto või Tehopesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb peale pesemist nähtav kile, eemalda see enne töötlemist. Lase pinnal kuivada kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt.
Töötlemine
Varu piisav kogus õli samast partiist, et saada ühtlane lõpptulemus.

Sega Valtti Kaluste- ja terassiöljy hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli või käsnaga selliselt, et kogu õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli ära. Jätkukohtade vältimiseks pintselda kogu pind ühtlaselt ühekorraga. Töötle üks kord.

Iga õlitamiskorraga muutub puidupind tumedamaks. Kui ei soovi tumedat pinda, võid Valtti Kaluste- ja terassiöljyga töödeldud pinnale teha hooldustöötluse läbipaistva Valtti Puuöljy puiduõliga.

Hooldusõlitamist tee vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pesta vedeldiga Special Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Käsitle töödeldud pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Pihan Huoltopesu puhastusvahendi ja vee lahusega (1 osa Pihan Huoltopesu ja 10 osa vett). Eriti määrdunud pinnad puhasta tugevama Pihan Huoltopesu ja vee lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS08
GHS08
Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid. Ettevaatust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. MITTE kutsuda esile oksendamist. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 II
-

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!