Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
29.03.2012
(Eelmine kuupäev 19.10.2009)
 

Valtti Color Extra - lahustipõhine puidulasuur

Tüüp
Õlil baasil lahustipõhine toonitav puidulasuur välistingimustes kasutamiseks. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest, aeglustades niiskuse imendumist ja päikesekiirguse mõju.
Sobivus

Saetud ja hööveldatud puitpinnad, surveküllastatud ja kuumtöödeldud puitpinnad välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.

Kasutusobjektid
Välisseinad, uksed, aknaraamid, aiad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on läikiv Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EC
Toonid
Kasuta toodet toonitult Tikkurila Valtti värvikaardi järgi. Kõiki toone võib segada ka omavahel või teha heledamaks värvitu Valtti Color Extra lasuuriga.
Läikeaste
Läikiv
Kulu
Saetud pinnale 4-8 m²/l. Hööveldatud pinnale 8-12 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsel, pihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Töödeldud pind on kuiv umbes ööpäeva pärast.
Kuivainesisaldus
u 50%, olenevalt toonist.
Erikaal
u 0,9 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti. Sulge avatud pakend hoolikalt. Kasuta avatud nõu ära ühe töötlemiskorraga kuna poolikus purgis võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Töötlemata puitpinnad:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharjaga. Pese hallitanud puitpinnad Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi puitpinnad võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Pohjuste puiduimmutusainega. Kaitse taimi pritsmete eest.

Varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad:
Puhasta pinnad lahtistest osakestest kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Homeenpoisto lahusega. Kui puitpinnale jääb läikiv kiht, eemalda see või vähemalt lihvi üle. Kaitse taimi pritsmete eest.
Pinnatöötlus
Ühtlase tooni saamiseks ja toonierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisav kogus toonitud Valtti Color Extra puidulasuuri. Sega toodet enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.

Kanna Valtti Color Extra puidupeits pintsliga ühtlaselt ja ühepaksuselt kogu pinnale. Vähemalt esimese kihi pinnale kandmiseks kasuta pintslit. Kui kasutad pihustit, tuleks siiski viimistleda pintsliga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt.

Pihustamisel kaitse teisi pindu pritsmete eest.

Töötle puitpinda soovitavalt 2 korda sõltuvalt tooni intensiivsusest. Kasuta uue pinna kaitseks alati toonitud toodet.

Jälgi puidu seisukorda ja kui puidukaitsevahend hakkab kuluma, tee vajadusel uus pinnatöötlus. Puidukaitsevahendi kulumist mõjutavad asukoht, ilmakaared ja ilmastikutingimused.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädalaga. Sel ajal mitte pinda koormata, pinda võib kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes töötlemisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
Hooldus
Jälgi puidu seisukorda ja kui puidukaitsevahend hakkab kuluma tee vajadusel uus pinnatöötlus. Tavaliselt kulub puidukaitsevahend päikesepaisteliselt poolelt kiiremini kui varjus olevalt seinalt. Seepärast võib üle töödelda ka vaid kulunud seinad.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 400 g/l. Valtti Color Extra sisaldab LOÜ maksimaalselt 400 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alifaatne lahustibensiin) ja tolüülfluaniidi. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi, koobaltoktoaati ja tolüülfluaniidi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud riideribad võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III