Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
10.03.2017
 

Talon Huoltopesu - UUS! Üldpuhastusaine puit- ja kivipindadele

Tüüp
Leeliseline üldpuhastusaine puit- ja kivipindade regulaarseks puhastamiseks.
Sobivus
Regulaarne Talon Huoltopesu puhastusvahendi kasutamine hoiab fassaadi korras, takistades eriti mustadel pindadel mikroorganismide kinnitumist ja kasvu.
Kasutusobjektid
Värvitud puit- ja kivifassaadid.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline
Omadused
Kasutusvalmis lahuse pH-väärtus on 10,5.
Pakendid
1 l ja 5 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Vedeldamine
1 osa Talon Huoltopesu, 10 osa vett.

Plekieemaldus ja eriti määrdunud pindade puhastus: 1 osa Talon Huoltopesu, 1 osa vett.
Pinna puhastamine
Kanna Talon Huoltopesu ja vee segu määrdunud pinnale käsna, pehme harja või pihustiga, suunaga alt ülespoole. Sooja vee kasutamine suurendab aine tõhusust. Lase mõjuda umbes 15 minutit ja loputa pind hoolikalt puhta veega, nts aiavoolikut kasutades. Survepesurit kasutades väldi kõrgsurve kasutamist. Väga määrdunud kohad pese harjaga.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS05
GHS05
Sisaldab: alkoholi, C12-14, etoksüleeritud. Ohtlik. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silma/näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. Hoida eemal sädemetest ja lahtistest leekidest. - Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISEL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Sisaldab < 5% anioonseid pindaktiivseid aineid, 5-15% mitteioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% fosfaate. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-