Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
30.01.2012
(Eelmine kuupäev 03.11.2010)
 

Tehopesu - puhastusvahend

Tüüp
Söövitav puhastusvahend.
Sobivus
Sobib hästi värvitud ja töötlemata pindade, näiteks puidust terrasside, aedade, seinte, aiamööbli jmt. pindade pesuks ning ka plastmasspindade puhastamiseks.
Kasutusobjektid
Erinevate pindade puhastamiseks nii sees kui väljas. Tehopesu muudab tumenenud ja määrdunud puitpinna valgemaks.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib välisfassaadile Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
15
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
15
m2/l
Kulu
0,5 l Tehopesu pulbrit (= 5 l valmis segu) jagub u 15 m² ja 1 l Tehopesu pulbrit (= 10 l valmis segu) jagub u 30 m² olenevalt aluspinna imavusest ja puhastusvajadusest.
Pakendid
0,5 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Sega üks Tehopesu (0.5 l) 5 liitri või 1 l 10 liitri külma veega. Kasuta korraga kogu pudeli sisu. Lase seista u 15 min. Sega veel enne kasutamist. Lahuse kasutusaeg on u 2-4 tundi. Toote valmis töölahus on leeseline (pH> 10).
Töövahendid
Pintsel, rull.
Kasutusaeg ( 20 °C)
Segu tuleb ära kasutada 2-4 tunni jooksul hetkest, kui viimane graanul on lahustunud.
Erikaal
1,0 kg/l ISO 2811
Säilitamine
Tähelepanu! Toode on oksüdeeruv, vaata hoiatusteksti. Hoida pulbrit päikese eest kaitstult jahedas (alla 30°C) ja originaaltaaras kuivas kohas.

KASUTAMISJUHEND
Töötlemine
Kanna lahust ohtrasti soovitud kohta pintsli või rulliga ja lase mõjuda 15-30 min. Väärispuidust pindadel ning mööblil lase mõjuda u 10 min. Tasase pinna saamiseks hoia töödeldav koht Tehopesu lahusega niiskena, lisades vajadusel lahust. Sooja ja päiksesepaistelise ilma korral võid niisutada pinda esmalt veega, et pind ei kuivaks liiga kiiresti. Väga mustad ja määrdunud pinnad võid töödelda mitu korda. Väldi pritsmete sattumist riietele, näkku ja taimedele. Harja või pese pind survepesuriga ning loputa hoolikalt veega. Survepesuriga pestes väldi tugevat survet kuna eriti vanal luitunud puidul tõusevad pinnud kergesti üles. Kasuta töövahendit, mis ei kriimustaks pinda (nt küürimishari, "karukeel" jmt). Töötlemise järel tõuseb puitpinnale puidukiude, mille saad hõlpsasti eemaldada pinna kuivades eelmainitud töövahendite abil.
Kaitse
Kasuta sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Kata kinni taimed vältimaks pritsmete sattumist nendele. Väldi pritsmete sattumist riietele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.
Järeltöötlus
Soovitame värvitud pinnad peale Tehopesu puhastusvahendiga töötlemist uuesti üle värvida.
Koostisosade segamine
Sega avatud plastmassnõus purk (0,5 l) Tehopesu 5 liitri külma veega. Lase seista u 15 min. Sega veel enne kasutamist. Lahuse kasutusaeg on u 2-4 tundi peale viimaste terade lahustumist. Toote valmis segu on leeliseline (pH >10).
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS03
GHS03
GHS05
GHS05
GHS07
GHS07
Sisaldab: naatriumkarbonaat peroksühüdraat. Ettevaatust. Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. Hoida eemal kuumusest. Rakendada kõiki ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainete ja hapete või alustega. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab 30% ja rohkem: hapnikupõhised pleegitusained. Alla 5%: anioonsed pindaktiivsed ained.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Hävita toode, lastes kõikidel teradel täielikult lahustuda vees. Seejärel võid hävitada lahuse tavalise roiskveena. Toode on bioloogiliselt hajuv.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 5.1 III
-