Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
27.03.2012
 

Termal musta silikonimaali - kuumakindel must silikoonvärv metallile /TOOTMINE LÕPETATUD!

Tüüp
Silikoonvaikvärv.
Sobivus
Metallpindadele sise- ja välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile. Talub kuiva kuumust +400 °C.
Kasutusobjektid
Metallmööbel ja –tarvikud.

TEHNILINE INFO
Värv on poolmatt Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
16
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
20
m2/l
Toonid
Must.
Läikeaste
Poolmatt
Kulu
16-20 m2/l.
Pakendid
1/10 l, 1/3 l.
Segamissuhe
Toodet ei vedeldata.
Töövahendid
Pintsel või värvipihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv u 10 min. Töötlemiskuiv u ½ tunni möödudes normaaltingimustes. Lõplik kuivamine saavutatakse 230 °C juures 1 tunniga.
Kuumakindlus
Talub temperatuure kuni +400 °C.
Kuivainesisaldus
u 20 %.
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Varem värvimata metallpind:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Eemalda rasvad ja õli lakibensiiniga 1050 või Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Kuivata pind koheselt.

Varem värvitud pind:
Eemalda vana pragunev või lahtine pinnakiht kaapraua ja terasharjaga.
Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka värvimise ajal. Kanna värv õhukese kihina (kihipaksus 15 ųm) pinnale pintsli või värvipihustiga. Üldjuhul piisab ühekordsest värvimisest. Tähelepanu! Värvi lõplik kuivamine eeldab pinna kuumutamist 230 °C-ni u 1 tunni jooksul.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Puhasta pinda kergelt pehme harjaga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Sisaldab: Ksüleeni ja n-butanooli. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA KOKKUPUUTEL NAHAGA. ÄRRITAB NAHKA. SILMADE KAHJUSTAMISE TÕSINE OHT. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivat kaitseriietust, –kindaid ja silmade- või näokaitset. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-