Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
21.03.2012
 

Panssaripesu - plekk-katuste pesuaine

Tüüp
Ammoniaaki sisaldav emulgeeriv plekk-katuste pesuaine.
Sobivus
Mustust, rasvu, õlisid jm emulgeeriv pesuvahend, tsingitud pindade puhastamiseks enne värvimist. Sobib ka varem värvitud pindade pesuks.
Kasutusobjektid
Uued tsingitud pinnad ja ka varem värvitud pinnad.

TEHNILINE INFO
Värv sobib katustele Värv on vesialuseline
Pakendid
1 l, 5 l ja 10 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Erikaal
u. 1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Hoida külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Eeltöö
Eemalda roostetanud pinnalt rooste terasharja ja kaabitsaga. Varem värvitud pinnalt eemalda lahtine või kooruv värvikiht.
Vedeldamine
1 osa pesuvahendit, 4 osa vett.
Pinna puhastamine
Kanna pesuvahend pinnale ja pese hoolikalt harjaga hea lõpptulemuse saamiseks. Loputa hoolikalt veega. Pese suured pinnad väikeste alade kaupa, nii väldid pesuvahendi kuivamist enne loputamist. Lase pinnal enne värvimist kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Irritant
Ärritav
Sisaldab: Ammoniaaki. ÄRRITAB SILMI. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kasutada sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab < 5 % anioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5 % fosfaate. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Lahjad puhastusvahendi loputusveed ei tekita loodusele kahju. Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-