Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
19.03.2012
 

Otex - alküüdkruntvärv

Tüüp
Kiirestikuivav alküüdipõhine nakkuv kruntvärv.
Sobivus
Sobib krunt- ja vahevärvimiseks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Otex kinnitub hästi ka nõudlikele pindadele nagu näit. klaas-, kahhel-, klaaskiud-, PVC-plast-, alumiinium- ja tsinkplekkpindadele ning alküüd- ja katalüütvärviga värvitud pindadele.
Kasutusobjektid
Pindadele, kus on vaja suuremat nakkuvust sisetingimustes ning varem polüuretaan- või katalüütvärviga värvitud aknaraamid väljastpoolt.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib välisfassaadile Värv on täismatt Värv on lahustipõhine Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
8
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Alusvärvid
AP ja C
Toonid
Võib toonida Tikkurila Symphony värvikaardi järgi. Toonitäpsus ei ole täielik. AP-alusvärvi võib kasutada nii valgena kui toonitult (pooled A-alusvärvi pastakogustest), C-alusvärvi kasutada ainult toonitult.
Läikeaste
Täismatt
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
MED
Kulu
8-10 m2/l.
Pakendid
Valge: 1/3 l
Alusvärv AP: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Alusvärv C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsli, rulli või värvipihustiga:
- ava läbimõõt 0,011”-0,015” e. 0,280 – 0,380 mm
- vedeldada 0-10 % värvi mahust.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

1 tund – tolmukuiv. Lihvida ja teist korda võib värvida järgmisel päeval.

Kuivainesisaldus
48 %
Erikaal
1.4 kg/l valgel, ISO 2811
Säilitamine
Talub külmladustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Töötle oksakohad Oksalakiga. Pese suuremat nakkuvust vajavad pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.

Varem värvitud pinnad:
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind matiks. Eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja pintsliga värvimisel vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent (Vivacolor), värvipihustiga värvimisel vedelda Special Solvent Spray vedeldiga (Vivacolor). Värvi pintsli, rulli või värvipihustiga.

Värv tasandub hästi, mistõttu järellihvimist pole tavaliselt vaja teha. Kui aga soovitakse väga siledat pinda võib seda lihvida kuivalt peene lihvpaberiga.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja, pesukäsna või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga kasutades puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsnaga. Loputa pind hoolikalt.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harja või niiske puhastuslapiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 500g/l. Otex sisaldab LOÜ maksimaalselt 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab: Tööstusbensiin (nafta) hüdrodesulfureeritud, raske ja metüületüülketoksiim. TULEOHTLIK! KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-