Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
30.01.2012
(Eelmine kuupäev 01.10.2004)
 

Maalinpoisto - värvieemaldusvahend

Tüüp
Vesialuseline toode värvi eemaldamiseks sise- ja välistingimustes. Bioloogiliselt hajuv ja peaaegu lõhnatu. Asendab klooritud süsivesiniku baasil värvieemaldusvahendeid.
Sobivus
Lateks-, alküüd-, epoksüüd- ja õlivärvide eemaldamiseks. Ei sobi plastmass-, klaaskiud- või kummipindadele.
Kasutusobjektid
Puit-, metall-, betoon- ja mineraalpinnad.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
0,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
1
m2/l
Kulu
0.5 - 1 m2/l olenevalt eemaldatava värvikihi paksusest, pinna kvaliteedist ja värvitüübist.
Pakendid
1 l, 10 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pinnale kandmine pihustiga, kuid väikestele pindadele võib kanda ka pintsli või rulliga. Eemalda pehmenenud värvikiht kaabitsa või survepesuriga. Tee esmalt proovieemaldus väiksel alal, et näha mõju vanal värvipinnal ja aluspinnal. 2-8 h. Värvieemaldusvahendi mõjuaeg sõltub eemaldatavast värvi tüübist värvikihtide arvust ja paksusest.
Erikaal
1.02 kg/l ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Töötlemine
Värvi eemaldamine:
Kata pritsmete eest kinni plastikosad jmt pinnad, mida ei töödelda. Pühi pritsmed koheselt veega ära.
Vala värvieemaldit ohtralt väikesele pinnale ja aja pintsli, rulli või lakilabidaga töödeldavale pinnale laiali. Eriti kuiva, päikesepaistelise või tuulise ilma korral kata pind kilega, et vältida värvieemaldi hajumist.
Suurtele pindadele kanna värvieemaldit pihustiga. Pihustamiseks ei pea toodet lahustama. Pihustusava läbimõõt peab olema 0,021“ või suurem. Pihustamisel kanna kindaid ja kaitseprille. NB! kui värvipind hakkab „libisema“ pinnalekandmise ajal, pihusta õhuke kiht ja lase mõni minut seista. Seejärel jätka pinnalekandmist tavalisel viisil.
Värvieemaldusvahendi mõjuaega (2-8 tundi) ja tõhusust mõjutavad eemaldatava värvi tüüp, kihipaksus ja ilmastiku tingimused. Kilega kinnikatmine kiirendab protsessi. Väldi töötamist otsese päikesevalguse käes või tugeva tuulega.
Kui jäägid on vedelad või neid on palju, tuleb need toimetada ohtlike jäätmete kogumiskohta. Pese pind hoolikalt kuuma veega, kasutades harja või karedat käsna; väljas sooritavatel värvieemaldustöödel võib kasutada ka survepesurit. Lase pinnal korralikult kuivada enne uuesti värvimist. Enne värvimist eemalda ka võimalikule uuele teraspinnale moodustunud pinnarooste.
Kui värvi tuleb eemaldada suurtelt pindadelt (näit plekk-katus), tuleb enne värvieemaldustööde alustamist selgitada välja kohaliku omavalitsuse tingimused värvieemaldustöödele ja jäätmete käitlemisele. Üldjuhul tuleb enne kindlaks teha eemaldatava värvi tüüp ja selles sisalduvad võimalikud ained (nagu raskemetallid), mis tööohutuse või keskkonnakaitse seisukohast on kahjulikud. Suurematel värvieemaldustöödel tuleb juba planeerimisetapis teha proovieemaldamine, mille käigus tehakse kindlaks värvieemaldusaine mõjuaeg ja kulu.
Töövahendite puhastamine
Puhasta töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Kahjulik; Xn Sisaldab: Bensüülalkoholi KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA ALLANEELAMISEL. Lahustiaure/pihustusudu mitte sisse hingata. Käidelda ainult hästi ventileeritavates kohtades. Silma sattumisel, loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Juhul kui on toodet alla neelatud, pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga. A Material Safety Data Sheet is available at request.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
mli040906 / ofl040906 / lko040906 / tho270906 / 006 1117