Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
09.05.2012
(Eelmine kuupäev 30.01.2012)
 

Rostex Super - korrosioonivastane kruntvärv

Tüüp
Kiiresti kuivav korrosioonivastane kruntvärv. Ei sisalda plii- ega kroomipigmente.
Sobivus
Teras-, tsink- ja karestatud alumiiniumpindade kruntimiseks normaalsest tugevama koormusega kohtades, kus tavaliste alküüdvärvide nakkuvus ja kuivamiskiirus ei ole piisav. Sobib ka akrüüli ja polüesteriga kaetud terasplekile. Võib kasutada nii alküüd- kui ka veepõhiste värvide kruntvärvina.
Kasutusobjektid
Plekk-katused, veerennid, vihmaveetorud, kaitseplekid, tuletõrjeredelid, piirded, lipuvardad, ventilatsiooni- ja kuivatusalused, paadid jmt metallkonstruktsioonid.

TEHNILINE INFO
Värv on matt Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
10
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Toonid
Helehall, raudpunane, roheline ja must.
Läikeaste
Matt
Kulu
u 10  m2/l (kuiva värvikihi paksus 40 µm)
Pakendid
0,333 l, 1 l, 3 l, 10 l.
Vedeldi/lahusti
1120
Töövahendid
Pintsel või värvipihusti. Pintseldamiseks on parim tihe pintsel.
Kõrgsurvepihustiga:
- ava läbimõõt 0,011” – 0,015” või 0,280 – 0,380 mm
- vedeldada 0 – 15% värvi mahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Kuiva värvikihi paksus 50 µm (mikromeetrit) 
+10°C +23°C +35°C
Tolmukuiv
1 h 15 min 10 min
Ülevärvitav alküüdvärviga, min 5 h 1,5 h 1 h
Ülevärvitav vesialuselise värviga, min
2 päeva 1 päev 1 päev
Ülevärvitav, maks. 7 päeva 4 päeva 4 päeva
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav tugevatele lahustitele, nt nitrolahustile.
õli- ja rasvakindel
Hea.
Kulumiskindel
Hea.
Kuivainesisaldus
45 %
Erikaal
u 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ja õhu temperatuur vähemalt +5 °C ning õhu suhteline niiskus alla 80%. Pinna temperatuur ei tohi olla üle +40 °C, et lahusti ei aurustuks liiga kiiresti, mis tekitab omakorda värvipinda pragusid, nakkuvus nõrgeneks, tekiksid mullid.
Ajastada värvimine nii, et jõuad pinnavärvimise teha hiljemalt nelja päeva pärast. Temperatuuri langedes ja/või niiskuse suurenedes pinnavärvimise aeg pikeneb (vt. kuivamine).

Kui teha pinnavärvimine veel hiljem, siis tuleb krunditud pind kergelt lihvida ja pesta Panssaripesu puhastusvahendiga.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad võimalikust valgeroostest/roostest lihvides või terasharjaga puhastusastmeni St2. Puhasta pinnad valgerooste kaitseainest, mustusest, veeslahustuvatest sooladest, rasvadest ja õlidest Panssaripesu pesuainega, kasutades harja. Loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Karesta siledad alumiiniumpinnad.

Uut tsingitud plekk-katust ei soovitata värvida enne ühe talve möödumist. Parim nakkuvus saadakse juba ilmastikutingimuste mõjul tuhmunud, mehaaniliselt või keemiliselt karestatud tsingitud pinnal.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda vana pragunev värv ja võimalik rooste kaapraua või terasharjaga puhastusastmeni St2. Kõva, läikiv värvipind lihvi matiks. Pese pind Panssaripesu pesuainega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada.
Värvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna värv pinnale soovitavalt pintsli või värvipihustiga. Kuiva värvikihi paksus peaks olema 40-60 μm. Rostex Superi peale võib pinnavärvina kasutada näit. veepõhist Panssari Akva värvi või lahustipõhist Panssarimaali värvi.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga 1120 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Värvitud pinda tuleb käsitleda ettevaatlikult, sest toode saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 4 nädala pärast. Varsti pärast töötlemist võib pinda kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga. Mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesuga (1 osa Huoltopesu ja 10 osa vett). Plekid ja eriti määrdunud pinnad puhasta kangema Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 500g/l. Rostex Super sisaldab LOÜ maksimaalselt 500g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisaldab: Ksüleeni ja tsinkfosfaati. TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA KOKKUPUUTEL NAHAGA. ÄRRITAB NAHKA. MÜRGINE VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivat kaitseriietust ja –kindaid. Kemikaali allaneelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
-
-