Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.06.2014
 

Rostex - metallikruntvärv

Tüüp
Alküüdi ja õli sisaldav korrosioonivastane kruntvärv.
Sobivus
Rostex kaitseb aluspinda ja annab hea ning vastupidava põhja pinnavärvile.
Kasutusobjektid
Teraskonstruktsioonid, hoidlad, tuletõkkeuksed, tuletõrjeredelid, radiaatorid, käsipuud, lipuvardad, ventilatsiooni- ja kuivatusalused, vihmaveetorud, paadid jm. objektid sise- ja välistingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv on matt Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Toonid
Hall
Läikeaste
Matt
Kulu
12 m2/l.
Pakendid
1/3 l, 1 l, 3 l.
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pintsli või värvipihustiga.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
2 tundi – tolmukuiv. Värvimiskuiv järgmisel päeval.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav näit. nitrolahustile.
õli- ja rasvakindel
Hea.
Kulumiskindel
Hea.
Kuivainesisaldus
51%.
Erikaal
u 1,3 kg/l, ISO 2811

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Pinna temperatuur ei tohi olla üle +35 °C, et lahusti ei aurustuks liiga kiiresti. See võib omakorda põhjustada pinnadefekte.
Eeltöö
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, veeslahustuvatest sooladest, rasvadest ja õlidest Panssaripesu pesuainega. Loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Eemalda võimalik valgerooste/rooste lihvides või terasharjaga (puhastusaste St 2).

Varem värvitud pinnad:
Eemalda vana pragunev värv või rooste kaapraua ja terasharjaga (puhastusaste St 2). Pese pind Panssaripesu pesuainega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada.
Värvimine
Sega värvi korralikult enne kasutamist. Kui värv kantakse pinnale pintsliga, siis üldjuhul ei ole värvi vaja vedeldada. Kõrgsurvepihustiga värvides vedeldatakse 0-5 % värvi mahust vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

Pinnavärviks välistingimustes võib kasutada nt Panssarimaali, Miranoli, Unica või Panssari Akva värvi. Sisetingimustes võib kasutada näit. Empire, Miranoli või lateksvärve.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt pehme harjaga, niiske puhastuslapi või mopiga. Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind Huoltopesu-ga (1 osa hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Loputa pind hoolikalt ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 500g/l. Rostex sisaldab LOÜ maksimaalselt 500 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS02
GHS02
Sisaldab: Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. ETTEVAATUST.Süttiv vedelk ja aur. Sisaldab etüülmetüülketoksiimi, koobaltoktoaati, polüamiid- ja rasvhapete derivaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest. - Mitte suitsetada. Vältida auru/udu/pihustusudu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-