Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
11.01.2012
 

Holvi-kalkkimaali - lubivärv kivipindadele

Tüüp
Kustutatud lubjast valmistatud lubivärv.
Sobivus
Lupja sisaldavatele krohvitud sise- ja välispindadele. Sobib ka varem lubivärviga värvitud aluspindadele.
Kasutusobjektid
Lubi- ja lubitsementkrohviga krohvitud fassaadid ja siseseinad, keldrid jne.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib välisfassaadile Värv on täismatt Värv on vesialuseline
Värvi katvus karedal pinnal
0,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
0,8
m2/l
Alusvärvid
HAP
Toonid
Tikkurila Kivipindade värvikaardi eraldi märgitud heledad toonid.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
0,5 – 0,8 vedeldamata Holvi-lubivärvi kg/m² (valmis pind ehk 2-3 kordne katmine). Värvi kulu mõjutavad värvitava aluspinna karedus ja poorsus.
Pakendid
12,5 kg ja 25 kg.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Toode vedeldatakse alati puhta veega enne kasutamist:
Holvi-lubivärvi ja vesi vedeldatakse suhtes:
12,5 kg : 8 l
25 kg : 16 l
Töövahendid
Lubjahari või lubjapintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Puutekuiv u. 1-2 tunni möödudes. Ülevärvitav alles peale eelmise kihi nakkumist aluspinnaga, mitte varem kui järgmisel päeval. Vt. kasutusjuhendit.
Ilmastikukindel
Hea.
Erikaal
u 1,4 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Hoida külma eest. Toote või nõu temperatuur ei tohi ületada +35 °C. Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult. Toonitud või halvasti suletud poolik nõu ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema puhas ja kõva. Õhu, värvi ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt +5 °C. Sooja ja tuulise ilmaga tuleb hoolitseda värvitud pinna piisava järelniisutamise eest. Holvi-lubivärviga ei tohi värvida vihmase ilmaga, enne vihma ega ka otsese päikesevalguse käes. Sisevärvimiseks soovitatakse, et ruumi temperatuur oleks alla 20 °C.
Eeltöö
Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja sooladest. Lahtine mustus on soovitav eemaldada kuivalt, pehme harjaga kergelt hõõrudes. Pese hallitanud, sammaldunud jmt. pinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Värvitav pind peab olema terve, kuiv ja puhas ka orgaanilistest värvidest. Varem lubivärviga värvitud pinnalt eemaldatakse lubivärvikihid terasharjaga (harjased peavad olema pehmest roostevabast terasest) või kõrgsurvepesuga nii, et tervet aluspinda ei vigastaks. Võimalikud krohvimisparandused tee ümbritseva pinna taset ja karedust arvestades mördiga, mille koostis ühtib vana krohvi koostisega. Paljud tsementi sisaldavad mördid ei sobi lubivärvi aluseks.

Värvimiseks mitte ettenähtud pinnad, näit. aknad, looduslikust kivist ja metallist pinnad tuleb töö ajaks hoolikalt kaitsta.
Värvimine
Sega kohapeal Holvi-lubivärv puhta veega järgmiselt:
- 12,5 kg Holvi-lubivärvi ja 8 l vett
- 25 kg Holvi-lubivärvi ja 16 l vett
Ära kasuta vedeldamata värvi! Segamisvahekord peab jääma kogu töö ajaks samaks, et vältida erinevusi värvitoonis. Lubivärvi peab töö ajal nõus piisavalt tihti segama selleks, et raskem kivimaterjal ei vajuks nõu põhja.

Enne Holvi-lubivärviga katmist peab aluspinda alati hoolikalt niisutama puhta veega. Aluspind peab olema ühtlaselt niiske, kuid siiski imav. Kanna Holvi-lubivärvi aluspinnale kas lubjaharja (harjaspintsli) või lubjapintsliga. Värvi 2-3 korda. Järgmise värvimise saab teha mitte varem kui järgmisel päeval. Niisutada aluspinda hoolikalt ja ühtlaselt enne iga töötlemiskorda. Niisuta pinda ka peale viimast töötlust.
Ühetaolise pinna saamiseks varu piisav hulk samast partiist värvi, et vältida võimalikke värvitooni erinevusi. Juhul, kui tuleb siiski kasutada erinevaid partiisid, siis värvi üleminekukohad uuest ja vanast värvipartiist valmistatud seguga (näit 1:1). Korralda töö nii, et üleminekukoht tuleks võimalikult vähemärgatavasse kohta.
Teosta värvimine katkematult kogu värvitava ala ulatuses ja lõpeta värvimine näit. hoone nurkades.

Ühtlase tulemuse saavutamiseks väldi tagantjärgi tehtavaid parandusvärvimisi. Tööpiiride hajutamiseks on kõige parem värvi kergelt tupsutada.

Holvi-lubivärvi tooni mõjutavad aluspinna niiskus ja poorsus. Järelniisutus teeb pinna tumedamaks.
Mehaaniline koormus põhjustab eriti tumedatel toonidel heledaid nähtavaid jälgi. See on omane kõigile mattidele fassaadivärvidele, mis aga ei mõjuta toote tehnilisi omadusi. Lubivärvimisega saadakse nö. elav pind, mille puhul tuleb arvestada, et pealekandmise jäljed jäävad näha.

Hooldusvärvimine:
Pese pinnad enne hooldusvärvimist ettevaatlikult survepesuga, ilma pesuaineta. Holvi lubivärviga värvitud pindadele võib hooldusvärvimist teha Holvi lubivärviga.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pesta peale kasutamist kohe veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Määrdunud Holvi-lubivärviga värvitud pinda võib pesta ettevaatlikult survepesuga ilma pesuvahendita, kuid mitte varem kui 1 kuu peale värvimist. Pesemisest jäävad pinnale püsivad jäljed, seega tuleb pesemisala piiritleda nurgast-nurka vastavalt ehituskonstruktsioonile. Lahtine mustus on soovitav puhastada kuivalt pehme harjaga kergelt pühkides.

Vetikate ja hallituse eemaldamiseks võib kasutada Tikkurila Homeenpoisto vesilahustt ja korralikku loputamist. Tähelepanu! Peale Homeenpoisto vesilahusega pesemist tuleb pind kindlasti üle värvida.
Hooldus
Hooldusvärvimine:
Pese pinnad enne hooldusvärvimist ettevaatlikult survepesuga ilma pesuaineta. Holvi-lubivärviga värvitud pindadele võib hooldusvärvimist teha Holvi lubivärviga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Holvi sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Corrosive
Sööbiv
Sisaldab: Kaltsiumhüdroksiidi. TUGEVALT SÖÖBIV. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade- või näokaitset. Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti). Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-