Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
01.02.2016
 

Kilpi Sammaleenpoistaja - UUS! Samblaeemaldusvahend

Tüüp
Biolagunev puhastusvahend, mis sisaldab kvaternaarseid ammooniumiühendeid.
Sobivus
Sambla, vetikate jmt taimkatte eemaldamiseks katusepinnalt. Sobib ka eelnevalt värvitud pindade puhastamiseks. Võib kasutada eetöötlusvahendina enne värvimist.
Kasutusobjektid
Kivi- ja bituumenkatused.

TEHNILINE INFO
Värv sobib katustele Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Kulu

4-7 m2/l kasutusvalmis lahust.

Pakendid
5 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Segamissuhe
Sambla eemaldamine: 1 osa puhastusvahendit, 2 osa vett. Hooldus ja vähese sambla eemaldus: 1 osa puhastusvahend, 4 osa vett.
Töövahendid

Pihusti (madalsurvepihusti), pintsel.

Erikaal
u 1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Eeltöö
Puhasta katus lehtedest, prahist ja lahtisest samblast nt harjates. Kaitse taimi pritsmete eest.
Töötlemine
Kui ei ole plaanis pinda värvida:

Kanna lahjendatud Kilpi Sammaleenpoistaja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahendit ei loputata maha, vaid see tuleb jätta pinnale mõjuma. Katuse puhastamine võib kesta mitu kuud.

Kui on plaanis pinda värvida:

Kanna lahjendatud Kilpi Sammaleenpoistja kuivale puhtale pinnale, nt. aiapritsiga suunaga alt üles. Puhastusvahend jäetakse pinnale mõjuma mitmeks päevaks, eelistatult kuni nädalaks. Pikem mõjumisaeg tagab tõhusama puhastuse.

Töötlust võib korrata, kui sammalt on palju.

Katus pesta puhtaks survepesuriga ning lasta kuivada enne värvimist. Väldi liiga tugevat survet, et ei kahjustaks pinda.

MÄRKUSED!

Sammal peab olema kuiv, et puhastusvahend imenduks ja saaks mõjuda sambla niidistikule.

Väldi töötlemist päikeselise ilmaga, et toimeaine ei aurustuks liiga kiirelt.

Väldi töötlemise ajal toote sattumist pinnasesse ja kanalisatsiooni.

Kui võib hakata vihma sadama, siis ära alusta töötlusega. Samblaeemaldusvahend peab saama mõjuma 24 tundi enne vihma.

Peale esimest vihma ei ole soovitatav kasutada katuselt tulnud vihmavett kastmis- ega pesuveena.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS05
GHS05
GHS09
GHS09
Sisaldab: C12–16-alküül-dimetüülbensüülammooniumkloriid. Hoiatus. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Põhjustab nahaärritust. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru/udu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid ja silmade- või näokaitset. Vältida sattumist keskkonda. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab < 5% katioonseid pindaktiivseid aineid, < 5% bensalkooniumkloriidi. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
9+N (> 5l).
-