Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
30.03.2012
 

Valtti Pohjuste - puiduimmutusaine

Tüüp
Õlibaasiline värvitu puiduimmutusaine, mis sobib puitpindadele välistingimustesse. Valtti Pohjuste imendub puitu, aeglustades niiskuse ja seega hallituse levikut töödeldud pinnal.
Sobivus
Puitesemete ja puitehitiste kaitsmine ja kruntimine enne pinnatöötlust. Sobib palkpindadele, saetud ja hööveldatud puitpindadele ja ka küllastatud ning kuumtöödeldud puitpindadele enne pinnatöötlust. Värvitu puiduimmutusaine ei kaitse puitpinda päikesekiirguse eest, mistõttu pinnatöötlemine tuleb sooritada võimalikult aegsasti.
Kasutusobjektid
Kõik puidukaitsevahenditega töödeldavad ja värvitavad puitehitised (v.a. puiduõliga ja punamuldvärvidega värvitavad pinnad).

TEHNILINE INFO
Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Toonid
Värvitu.
Kulu
Saetud pinnale 4-5 m²/l. Hööveldatud ja palkpinnale 8-10 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Segamissuhe
Kasuta toodet vedeldamata kujul.
Töövahendid
Pintsel, pihusti, uputusmeetod.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pind on puutekuiv poole tunni möödudes. Järgmise pinnalekandmise võib sooritada järgmisel päeval.
Kuivainesisaldus
15%.
Erikaal
u 0.8 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80 %.
Eeltöö
Puhasta töödeldav pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese vajadusel Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kaitse muud pinnad ja taimed pritsmete eest.
Töötlemine
Töötle puidupinnad Valtti Pohjuste puiduimmutusainega võimalikult varajases ehitusjärgus. Kanna Valtti Pohjuste immutit ohtrasti pinnale pintsliga, pihustades või uputusmeetodil.

Töötle puiduotsad eriti hoolikalt.

Tee lõplik pinnatöötlemine niipea kui võimalik. Kui lõplikku pinnatöötlust ei ole võimalik teha enne talve, siis kevadel tuleks teha uus kruntimine.

Pihustamisel kaitse muud pinnad pritsmete eest.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pesta vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Sisaldab: Tööstusbensiini, hüdrogeenitud, raske (alifaatne lahustibensiin) ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. TULEOHTLIK. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. KOKKUPUUTEL NAHAGA VÕIB PÕHJUSTADA ÜLITUNDLIKKUST. Vältida lahustiaurude/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kokkupuudet nahaga. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud riideribad ja kaltsud ning lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb selline jäte enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-