Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
07.07.2016
(Eelmine kuupäev 30.01.2012)
 

Huoltopesu - värvitud pindade puhastusaine

Tüüp
Leeliseline üldpuhastusaine värvitud pindade regulaarseks puhastamiseks sise- ja välistingimustes.
Sobivus
Regulaarne Tikkurila Huoltopesu kasutamine hoiab puitfassaadi korras, takistab eriti mustadel pindadel mikroorganismide kinnitumist ja kasvu.
Kasutusobjektid
Värvitud ja värvimata pinnad sise- ja välistingimustes. Sobib nt fassaadidele, terrassidele, aedadele, mööblile jne.Puit-, metall- ja kivipindadele.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline
Omadused
Kasutusvalmis lahuse pH-väärtus on 10,5.
Pakendid
1 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Vedeldamine
Fassaadid, määrdunud pinnad ja survepesu: 1 osa Tikkurila Huoltopesu, 10 osa vett.

Plekieemaldus ja eriti määrdunud pindade puhastus: 1 osa Tikkurila Huoltopesu, 1 osa vett.

Üldpuhastus sisetingimustes: 1 osa Tikkurila Huoltopesu, 30 osa vett.
Pinna puhastamine
Kanna Tikkurila Huoltopesu ja vee segu määrdunud pinnale käsna, pehme harja või survepesuga, suunaga alt ülespoole. Sooja vee kasutamine suurendab aine tõhusust. Lase mõjuda umbes 15 minutit ja loputa pind hoolikalt puhta veega, näiteks aiavoolikut kasutades. Survepesurit kasutades väldi kõrgsurve kasutamist. Väga määrdunud kohad pese harjaga.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS05
GHS05
Sisaldab: alkoholi, C12-14, etoksüleeritud. Ohtlik. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silma/näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral anda hingamisteede kaitsevahendit. Hoida eemal sädemetest ja lahtistest leekidest. - Mitte suitsetada. SILMA SATTUMISEL: Loputada ettevaatlikult veega mitu minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja seda on lihtne teha. Jätkada loputamist. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab < 5% anioonseid pindaktiivseid aineid, 5-15% mitteioonseid pindaktiivseid aineid ja < 5% fosfaate. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-