Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
07.07.2016
(Eelmine kuupäev 27.01.2014)
 

Homeenpoisto tabletid - veeslahustuvad tabletid hallitanud pindade töötlemiseks

Tüüp
Veeslahustuvad tabletid.
Sobivus
Värvitud ja varem värvimata puit-, krohv- ja betoonpindadelt hallituse eemaldamiseks enne esmast värvimist ja hooldusvärvimist. Sobib ka betoon- ja kiudtsement-katustele enne hooldusvärvimist.
Kasutusobjektid
Hallitanud töötlemata ja varem värvitud välispinnad.

TEHNILINE INFO
Värv on vesialuseline Töövahend pihusti
Kulu

Sõltub pinna puhastusvajadusest.

Pakendid
30 ja 60 tabletti.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid

Prits, käsn või hari.

Erikaal
Keskmine 17.36 g/tablett
Säilitamine
Talub külmladustamist.

KASUTAMISJUHEND
Kaitse
Kata kinni klaas-, alumiinium- jms pinnad, mis võivad saada kahjustatud toote toimel. Väldi pritsmete sattumist riietele ja nt töötlemata mööblile. Toode on valgendava toimega.
Pinna puhastamine
Lahjenda 1-2 tabletti liitris vees sõltuvalt, kui must on pind. Kanna saadud lahus hallitanud pinnale käsna, pehme harja või suurtele pindadele aiapritsiga, suunaga alt ülespoole. Vastupidiselt töötades võivad pinnale jääda triibud. Lase lahusel pinnal toimida 15 minutit, ära lase kuivada. Vajadusel kasuta harja. Töötlemise järel loputa pinnad hoolikalt veega, suunaga ülevalt alla, nt pritsiga.

Kasuta ainult nii palju tablette, kui üheks korraks vaja on. Valmis lahust ära säilita.
Järeltöötlus
Krundi värvimata puitpind kohe pinna kuivades Valtti Pohjuste puiduimmutusainega enne pinnavärvimist. Varem värvitud pind värvi üle.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisaldab: Naatrium trokloseeni. Hoiatus. Silmade kahjustamise tõsine oht. Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Juhul, kui vajate arstiabi, hoidke toote etikett või pakend käepärast. Vältida auru/udu sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. SILMA SATTUMISEL: Loputada koheselt rohke veega mitu minutit. Kui silmade ärritus püsib, pöörduda arsti poole. Sisaldab ≥ 30% desinfitseerimisvahendeid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Mitte segada kokku teiste puhastusvahenditega. Mitte valada tablette ja lahjendamata pesulahust kanalisatsiooni või veekogusse. Tabletid ja lahjendamata pesulahuse jäätmed kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-