Tutvustus
Süsteemid
Kasutusjuhendid
Tootekirjeldus
Värvitoonid
Värvikalkulaator
Safety Data Sheets
 

Ultra Classic

Klassika juba algusaegadest

Ultra puitfassaadivärvid on Tikkurila 150. aastase ajaloo ja tugeva tootearendustöö tulemus. Poolmatt Ultra Classic on Ultra-seeria lipulaev. Keskkonnasõbralik Ultra Classic värv sobib nii krunditud kui tööstuslikult krunditud puitpindade värvimiseks ja ka hooldusvärvimiseks.


KiiltäväMatta
Värv sobib välisfassaadileVärv on vesialuselineTöövahend pihustiTöövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l

Traditsiooniline poolmatt läikeaste

Ultra Classic värviga saad kauni poolmati värvipinna, mis vastab vanale Ultra fassaadivärvi läikele. Värvitooni majale saad lihtsa vaevaga valida Feelings Facade värvikombinatsioonide hulgast või Tikkurila puiduvärvide värvikaardist.

Kaasaegne ja ilmastikukindel värvitehnoloogia

Ultra-toodete sideaine uusim polüakrülaat-tehnoloogia annab värvile tipptasemel tooni- ja läikekestvuse. Sideaine tugevus ja paindlikkus tagavad, et värvipind puidul ei lõhene ega kooru kogu kasutusaja jooksul. Sobiv kõvadusaste aitab pinnal kauem puhas püsida, kuna mustus ei suuda pinnale kinnituda ka suvekuumuses.

Värvipind laseb veeauru läbi ilma, et niiskus ohustaks

Ultra Classic kaitseb puitpinda niiskuse eest, kuid on samas veeauru läbilaskev. Ka karmides tingimustes näeb välja nagu äsjavärvitud.


Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
28.06.2018
(Eelmine kuupäev 02.05.2014)
 

Ultra Classic - polüakrülaatvärv puitfassaadile

Tüüp
Polüakrülaatvärv, mis on väga vastupidav ilmastiku nõjudele.
Sobivus
Töötlemata, tööstuslikult krunditud või varem välisvärvidega töödeldud puitpindadele välistingimustes.
Kasutusobjektid
Välisseinad, voodrilauad jms.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l
Alusvärvid
A ja C
Toonid
Tikkurila Puiduvärvide värvikaardi ja Feelings Facade värvikaardi toonid.
Läikeaste
Poolmatt
Kulu
Saetud laudadele 4-6 m²/l. Hööveldatud ja enne värvitud puitpindadele 7-9 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l, 9 l ja 18 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Harjaspintsel või kõrgsurvepihusti:
- ava läbimõõt 0,018” – 0,023” e. 0,460 - 0,580 mm.
- vedeldada 0 – 10% värvi mahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
1 tund – puutekuiv. Järgmise kihi värvimine 2-4 tunni möödudes normaalsetes tingimustes. Madalamatel temperatuuridel ja niiske ilmaga kuivamisaeg pikeneb.
Ilmastikukindel
Hea ka tööstuslikus kliimas.
Kuivainesisaldus
u 41%.
Erikaal
u 1,3 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80% värvimise ja kuivamise ajal.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi pind võimalikult varajases ehitusstaadiumis Kolorex Protekt (Vivacolor) puiduimmutiga. Kata roostetavad metallosad nagu naelapead Universal Korrostop (Vivacolor) metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Tööstuslikult krunditud või varem värvitud pinnad:
Puhasta pind võimalikust mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja harja pind puhtaks terasharjaga. Pese mustad ja hallitanud kohad Tikkurila Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Puiduni puhtad pinnad kaitse Kolorex Protekt (Vivacolor) puiduimmutiga.
Värvimine
Värvimata pinnad:
Krundi pinnad eeltöötluse järel üks kord Ultra Primer kruntvärviga. Värvi pinnad 1-2 korda Ultra Classic värviga. Töötle laudade otsad eriti hoolikalt.

Tööstuslikult krunditud või varem värvitud pinnad:
Heas seisukorras tööstuslikult krunditud pinnad töötle Ultra Primer kruntvärviga (üle 10 kuu välistingimustes olnud pinnad kruntida Öljypohja-ga), peale seda viimistle pinnad Ultra Classic värviga 1-2 korda.

Varem värvitud pinnad:

Eelnevalt õlivärvi või akrülaatvärviga värvitud pinnad värvi 1-2 korda Ultra Classic värviga. Kui vana pind on kulunud, krundi õlivärviga värvitud pinnad Öljypohja-ga ja vana akrülaatvärvipind krundi Ultra Primer kruntvärviga. Värvi üle Ultra Classic värviga.

Sega värvi enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvida harjaspintsli või värvipihustiga. Töötle puidu otsakohad eriti hoolikalt. Ühtlase tooni saamiseks varu ühte nõusse piisavalt valmissegatud värvi.

Hooldusvärvimine: Ultra Classic värviga värvitud pinnad võib hooldusvärvida Ultra-sarja toodetega.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese peale kasutamist kohe veega puhtaks.
Hooldusjuhised
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädala möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Varsti pärast töötlemist võib pinda puhastada kergelt pehme harjaga, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes värvimisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu lahusega (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/d) 130g/l. Värv sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisaldab: 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT). Hoiatus. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati (IPBC), 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasol-3-oon (DCOIT) 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-

Värvitoonid

Puiduvärvide värvikaart

Puiduvärvide värvikaarti on kokku kogutud 120 välistingimustesse sobivat värvitooni. Maja välimust saab oluliselt muuta, värvides see teist tooni. Pea meeles, et kui valid välisvärvi toone, siis tegelikkuses paistavad need välja heledamad ja erksamad suurel pinnal loomulikus valguses, võrreldes väikese näidisega värvikaardis hallil taustal.

Facade värvikaart

Tikkurila Facade värvikaardis on 192 värvitooni kivi- ja puitpindadele. Pea meeles, et kui valid välisvärvi toone, siis reaalselt paistavad need välja heledamad ja erksamad suurel pinnal loomulikus valguses, võrreldes väikese näidisega värvikaardis valgel taustal.

Värvikalkulaator

Töödeldav pind
m
m
Toote katvus, kui töödeldav pind on…
1L =
1L =
Pinna töötlus
Töötlemiskordi
korda
Toote kulu, kui töödeldav pind on…
liitrid
liitrid
Error!