Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
05.11.2015
(Eelmine kuupäev 22.02.2012)
 

Kattomusta - sügavmust laevärv

Tüüp
Must, täismatt laevärv.
Sobivus
Betoon-, krohv-, pahteldatud ja puitlaastplaatpindade värvimiseks.
Kasutusobjektid
Mõeldud peamiselt ripplagede tausta värvimiseks sisetingimustes. Nakkub hästi ka tsinkpidadel.

TEHNILINE INFO
Värv on täismatt Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
3
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
9
m2/l
Toonid
Must.
Läikeaste
Täismatt
Kulu
Pahteldatud ja puitlaastplaatpindadele 7-9 m²/l.
Betoon- ja krohvpindadele 3-5 m²/l.

Pakendid
10 l ja 20 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel, rull või värvipihusti:
- ava läbimõõt 0,018”-0,023”
- vedelda 0-10% värvi mahust.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.
Kuumakindlus
+85 °C, ISO 4211-3.
Kuivainesisaldus
u 33%.
Erikaal
1,4 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahteldada sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Värvi kohe Kattomusta värviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.
Värvimine
Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värviga töövahendid on soovitav puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Puhasta pind kuivalt tolmuimeja, pehme harja või tolmulapiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30g/l. Kattomusta sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüüli-2H-isotiasool-3-ooni [EL nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EL nro. 220-239-6] (3:1)segu. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Kasutada kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-