Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
25.01.2016
 

Valtti Primer - puiduimmutusaine

Tüüp
Õlibaasiline värvitu puiduimmutusaine, mis sobib puitpindadele välistingimustes.
Sobivus
Sobib puitesemete ja puitehitiste kaitsmiseks ja kruntimiseks enne pinnatöötlust. Sobib palkpindadele, saetud ja hööveldatud puitpindadele, samuti küllastatud ning kuumtöödeldud puitpindadele enne pinnatöötlust. Värvitu puiduimmutusaine ei kaitse puitpinda päikesekiirguse eest, mistõttu tuleb pinnatöötlemine teha võimalikult aegsasti.
Kasutusobjektid
Kõik puidukaitsevahenditega töödeldavad ja värvitavad puitehitised (v.a. puiduõliga ja punamuldvärvidega värvitavad pinnad).

TEHNILINE INFO
Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Toonid
Värvitu.
Kulu
Saetud pinnale 4-5 m²/l. Hööveldatud ja palkpinnale 8-10 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Töövahendid
Pintsel, pihusti või uputusmeetod.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pind on puutekuiv poole tunni möödudes. Ülevärvitav 24 tunni pärast.
Kuivainesisaldus
15%.
Erikaal
u 0.8 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Puhasta töödeldav pind mustusest, hallitusest ja lahtistest osakestest. Pese vajadusel Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kaitse muud pinnad, mida ei soovi töödelda ja taimed puiduimmutusaine pritsmete eest.
Vedeldamine
Kasuta toodet vedeldamata kujul.
Töötlemine
Töötle puidupinnad Valtti Primer puiduimmutusainega võimalikult varajases ehitusjärgus. Kanna Valtti Primer puiduimmutusainet ohtrasti pinnale pintsliga, pihustades või uputusmeetodil. Töötle puiduotsad eriti hoolikalt.
Tee lõplik pinnatöötlus niipea kui võimalik. Kui lõplikku pinnatöötlust ei ole võimalik teha enne talve, siis kevadel tuleks teha uus kruntimine.
Pihustamisel kaitse muud pindasid, mida ei soovi töödelda ja taimi puiduimmutusaine pritsmete eest.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid lakibensiiniga 1050 või Pensselipesu puhastusvahendiga.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
GHS08
GHS08
GHS09
GHS09
süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Ohtlik. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajalise toimega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest/leekidest. – Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Mitte kutsuda esile oksendamist. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis aitab säilitada pinnatöötlust. Sisaldab 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 3-jood-2-propünüül-butüülkarbamaati. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Tootega määrdunud riideribad ja kaltsud ning lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb selline jäte enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR 3 III
-