Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
13.07.2016
(Eelmine kuupäev 29.01.2016)
 

Valtti Plus Kesto - UUS! Puidulasuur

Tüüp
Väga vastupidav akrülaatsideaine baasil UV-kaitseainega puidulasuur välistingimustesse. Moodustab puitu kaitsva poolmati vetthülgava pinna. Kaitseb puitu ilmastikust tingitud niiskuse ja päikesekiirguse mõjude eest.
Sobivus
Sobib liimpalkpindadele, saetud ja hööveldatud puitpindadele, termotöödeldud ja sügavimmutatud puitpindadele välistingimustes vastavalt kasutusjuhendile.
Kasutusobjektid
Välisvoodrilauad, liimpalkpinnad ja aiad, samuti aknaraamid, uksepiidad ning välisuksed. Töötlemata või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitehitised.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on poolmatt Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
12
m2/l
Alusvärvid
EPP ja OPP (Super Color)
Toonid
Toodet kasutada toonitult Tikkurila Super Color või Valtti peitside ja puiduõlide värvikaardi järgi. Lõplik värvitoon on näha kui pind on kuivanud. Parima ilmastikukindluse ja erksama värvitooni saab, kui toonida toode Super Color värvikaardi toonides.
Läikeaste
Poolmatt
Kulu
Saetud pinnale 4-8 m²/l.
Hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
4-8 tundi - puutekuiv. Järgmise kihi võib pinnale kanda ööpäeva möödudes.
Kuivainesisaldus
u 33% olenevalt värvitoonist.
Erikaal
u. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest! Halvasti suletud ja poolik toode ei säili kaua. Kasuta avatud toode ära sama hooaja jooksul, poolikus purgis võivad toote omadused muutuda.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja lasuuri temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Kõige paremad tingimused peitsimiseks on kergelt pilves ilm ja õhutemperatuur +10 °C kuni +20 °C.
Eeltöö
Töötlemata puitpinnad:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest terasharja või tugevate harjastega harjaga. Pese määrdunud ja hallitanud puitpinnad Tikkurila Homeenpoisto või Tehopesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile. Krundi puitpinnad võimalikult varajases ehitusstaadiumis Valtti Primer puiduimmutiga. Kaitse taimi pritsmete eest.

Varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed ja halliks muutunud puit kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Tikkurila Homeenpoisto või Tehopesu puhastusvahendiga. Puiduni puhtad pinnad krundi Valtti Primer puiduimmutusainega. Kui puitpinnale jääb mistahes läikiv kiht, karesta pind lihvides. Kaitse taimi pritsmete eest.
Peitsimine
Ühtlase tooni saamiseks ja värvierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisavalt toonitud Valtti Plus Kesto lasuuri. Sega lasuuri enne kasutamist ja aeg-ajalt ka töötamise ajal.

Liitumiskohtade vältimiseks ja ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga või mõne laua kaupa. Toode kuivab kiiresti. Kanna toodet pinnale nii palju, et pinnale jääks nähtav kiht. Töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad hoolikalt.

Uuele krunditud pinnale kanna lasuuri 2 kihti. Hooldustöötluse puhul kanna lasuuri pinnale 1-2 korda, sõltuvalt aluspinna seisukorrast ja varasemast töötlusest. Kui varasemalt on pinnal õhuke töötlusekiht, siis sellisele pinna kulub tavaliselt kaks lasuurikihti. Jälgi puidu seisukorda ja kui puidukaitsevahend hakkab kuluma tee vajadusel uus pinnatöötlus. Hooldustöötlemise aega mõjutavad asukoht, ilmakaared ja ilmastikutingimused.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vee ja seebiga. Kõvenenud töövahendid puhasta Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 4 nädalaga. Pinda võib kergelt puhastada pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

Mitte varem kui 1 kuu möödudes töötlemisest võib määrdunud pinda puhastada Huoltopesu puhastusvahendiga (1 osa Huoltopesu ja 10 osa vett). Puhasta mustus ja eriti määrdunud pinnad kangema Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/e) 130g/l. Valtti Plus Kesto sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu, 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni ja 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
-
-