Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
25.03.2013
 

Valtti Kalusteöljy pruun spray - puiduõli

Tüüp
Lahustipõhine pruun puiduõli välistöödeks. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.
Sobivus
Sobib lehtpuitpinnale, surveküllastatud ja töötlemata puitpinnale ning ka varem õlitatud puitpinnale. Aluspinna toon mõjutab lõplikku tooni. Juba halliks ja nö. karvaseks muutunud puidu pind imab õli tugevalt ja lõpptulemus tuleb väga tume. Tee alati prooviõlitamine.
Kasutusobjektid
Aiamööbel.

TEHNILINE INFO
Värv on lahustipõhine Töövahend pihusti
Värvi katvus karedal pinnal
1,5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
2
m2/l
Toonid
Pruun.
Läikeaste
pole määratud
Kulu
1,5-2 m²/pudel, sõltub puidupinna poorsusest. Ühest pudelist piisab kahe tooli või ühe laua pealispinna töötlemiseks, sõltuvalt kihi paksusest.
Pakendid
400 ml
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid
Pihusti.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus. Järgmise töötluse võib teha peale pinna kuivamist, olenevalt ilmastikutingimustest paari tunni pärast.
Ilmastikukindel
Hooldustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Pidevalt õues olevad pinnad soovitame töödelda igal aastal.
Kuivainesisaldus
25%.
Erikaal
0,9 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja –transporti. Sulge avatud pakend hoolikalt. Avatud pakend kasuta ära ühe töökorraga kuna toote omadused võivad muutuda poolikus pakendis.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Kuna surveküllastatud puit on tihti märg, siis soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Pese hallitanud puitpind Homeenpoisto lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb pesemisele vaatamata nähtav kile, eemalda see enne töötlemist. Lase pinnal kuivada kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt.
Töötlemine
Kata ümbritsevad pinnad pihustusudu eest. Raputa pudelit korralikult enne kasutamist. Kanna õhuke kiht puiduõli pinnale nii, et kogu õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli kuiva lapiga ära u 10 minuti pärast. Töötle aiamööblit üks kord. Poorne puidupind võib vajada kahekordset töötlemist.

Järgmise kihi võid pinnale kanda õli imendudes ja pinna kuivades, sõltuvalt ilmastikuoludest, mõne tunni pärast. Iga õlitamiskorraga muutub puidupind tumedamaks.

Kui pudelisse jääb veel õli järgi, pööra pudel tagurpidi ja pihusta paar sekundit, nii et otsik saab puhtaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese vedeldiga Special Solvent (Vivacolor).
Hooldusjuhised
Töötle pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u. kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Hoolduspesuga (1 osa Hoolduspesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Hoolduspesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Extremely flammable
Eriti tuleohtlik
Sisaldab: süsivesinikud, C9, aromaatsed, süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed, tolüülfluaniidi ja propaani/butaani. VÄGA TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada. Vältida lahustiaurude sissehingamist. Vältida staatilise elektri teket. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Mitte valada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab etüülmetüülketoskiimi ja tolüülfluaniidi. Võib põhjustada allergilise reaktsiooni. Pakend on rõhu all. Mitte hoida pakendit päikesevalguse käes ega temperatuuril üle 50 °C. Pakendit mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Mitte pihustada lahtisesse tulle ega hõõguvale materjalile. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Isesüttimisoht! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
-
-