Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
19.12.2014
(Eelmine kuupäev 17.09.2013)
 

Pontti Puulattialakka - UUS! Puidulakk sisetingimustesse

Tüüp
Veepõhine polüuretaan-akrülaatlakk sisetingimustesse.
Sobivus
Lihvitud puitpindadele krunt- ja pinnalakiks sisetingimustesse. Sobib ka hoolduslakkimiseks. Veendu enne töötlemist, et toode sobib antud puitpinnale, selleks tee proovitöötlus väikesel pinnal. Sobib ka suvila põrandate lakkimiseks.
Kasutusobjektid
Puitpõrandad jm puitpinnad sisetingimustes, mis peavad vastu pidama kergele mehaanilisele ja keemilisele koormusele.

TEHNILINE INFO
Värv sobib sisepõrandatele Värv on poolläikiv Värv on vesialuseline Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
7
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Alusvärvid
EP
Toonid
Võib toonida Tikkurila Laki ja peitsi värvikaardi järgi.
Läikeaste
Poolläikiv
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
Pintsliga 7-10 m²/l.
Pakendid
0.9 l, 2.7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pintsel.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv u 15 min. Järgmise lakkimise võib teha u 1 tunni pärast. Kasutuskuiv järgmisel päeval. Täielik kõvenemine ja vastupidavus saavutatakse u 2 nädala jooksul. Vältida pinna tugevat koormamist esimese nädala jooksul. Samuti vältida esimestel nädalatel raskete ning kuivamist takistavate esemete, nt vaipade, asetamist lakitud pinnale.
Vastupidavus kemikaalidele
Vastupidav pühkimisele nt lakibensiiniga. Ei ole vastupidav lahustitele.
Pesemiskindlus
Hea vastupidavus kõigile tavalistele puhastusvahenditele, SFS 3755.
Kuivainesisaldus
u 30%
Erikaal
1,0 kg/l, ISO 2811.
Säilitamine
Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Puitpind peab olema puhas mustusest, vahadest ja rasvadest. Lakitava pinna ja õhu temperatuur peab olema vähemalt +15 °C ja suhteline õhuniiskus alla 30-80%.
Eeltöö
Töötlemata puitpõrandad:
Puhasta pinnad tolmust, mustusest, rasvadest ja õlidest. Niisuta pinda kergelt veega, lase kuivada ja lihvi üles tõusnud puidukiud ära. Eemalda lihvimistolm.

Eelnevalt töödeldud põrandad:
Pese pinnad Maalipesu pesuainega vastavalt kasutusjuhendile. Lase kuivada. Puhasta tööstuslikult lakitud või lakitud/värvitud ning veidi kulunud puitpõrandad Maalipesu puhastusvahendiga. Lihvi pind matiks (lihvpaber nr 120 või 150). Eemalda lihvimitolm hoolikalt tolmuimejaga ja pühi pind veel ka niiske riidelapiga. Väga kulunud põrand lihvi kuni puhta puiduni. Enne lakkimist veendu laki sobivuses vanale puitpõrandale, selleks tee proovitöötlus väikesel pinnal.
Lakkimine
Sega lakki hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka lakkimise ajal. Kui kasutad toonitud lakki, siis vedelda seda u 20% veega. Suurte pindade toonimiseks soovitame kasutada Tikkurila Pirtti puidupeitsi. Toonitud puitpõrandalakk sobib väikeste pindade lakkimiseks. Laki puidusüü suunas paari laua kaupa. Kanna lakki pinnale pintsliga rahulike liigutustega. Laki pinda 2-3 korda.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud töövahendid on soovitatav puhastada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Lakitud pind saavutab lõpliku kulumiskindluse ja vastupidavuse kemikaalidele u 2 nädala jooksul peale lakkimist. Väldi sel ajal pinna puhastamist. Puhasta pinda harja, mopi või puhastuslapiga. Määrdunud pinnad võid puhastada 1 kuu möödumisel lakkimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendiga niisutatud lapiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/i) 140 g/l (2010). Puitpõrandalakk sisaldab LOÜ maksimaalselt 140 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Toote lihvimistolm ja survepritsiga lakkimise ülejäägid võivad iseenesest süttida. Sellised jäägid tuleb enne hävitamist hoida vette kastetuna, kuivatada õhu käes või põletada koheselt.
TRANSPORTIMINE
-
-