Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
18.09.2018
 

Presto LF+ - UUS! Universaalne pahtel

Tüüp
Kasutusvalmis kvaliteetne universaalne pahtel. Veepõhine. Täitevõime 6 mm ilma pragunemiseta. Kerge peale kanda, väike mahukahanemine ja väga hea nakkuvus.
Sobivus
Aluspindade tasandamiseks, nagu kipsplaat-, betoon-, kergbetoon- ja krohvipinna, samuti tavalise ehitusplaadi. Tänu heale liimimisvõimele sobib ka kipsplaadivuukidele.
Kasutusobjektid
Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib lagedele Värv on vesialuseline Tool: trowel
Omadused
Pahtlis kasutatakse kerget täiteainet, pahtlikiht on kerge ja hõlpsasti pinnale kantav.
Toonid
Hall.
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Pakendid
3 l, 10 l.
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Pahtlilabidas.


Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Lihvida ja värvida saab pinda, kui pahtel on täielikult kuivanud, normaalsetes tingimustes 2-24 tunni pärast, sõltuvalt kihi paksusest, temperatuuris ja suhtelisest õhuniiskusest.
Kuivainesisaldus
55%
Erikaal
1,17 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest.
Kahanemine ja pragunemine
Minimaalne kahanemine ja hea nakkuvus.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pinnad mustusest. Pühi ära tolm ja lahtised osakesed.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pinnad Maalipesu või Seinäpesu puhastusvahendiga. Eemalda pinnalt lahtine värv ja värvipind matiks. Eemalda lihvimistolm.
Kasutamisjuhend
Kanna Presto LF+ pahtlilabidaga osale või kogu seina- või laepinnale. Pahtli kuivades lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Soovitav on kasutada lihvpaberit 180-220. Vajadusel pahtelda veel kord.
Vuugitihendusmaterjal
Kanna Presto LF+ pahtel pinnale, et oleks täidetud ehitusplaatide vahed. Vajuta vuugilint kohe pahtli sisse. Vuugilindi alt külgedele välja tulnud pahtel tõmba lindi peale. Lisa vajadusel vuugilindile pahtlit selliselt, et vahe oleks täidetud.
Töövahendite puhastamine
Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toode ei ole see klassifitseeritud ohtlikuks. Sisaldab reaktsioonisegu: 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2Hisotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR ei ole klassifitseeritud.
mli311006 / rku161106 / ktu281106 / 001 6531