Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
31.08.2015
 

Pölynsidonta-aine - UUS! Tolmusidumisaine

Tüüp
Kasutusvalmis, veepõhine tolmusidumisaine.
Sobivus
Töötlemata kivipindadele tolmu sidumiseks. Tolmusidumisaine imendub hästi aluspinda ja tugevdab pinda. Ei moodusta pinnale kihti ega muuda ka aluspinna algset tooni.
Kasutusobjektid
Betoon-, krohv-, tellis-, pahteldatud pinnad ja betoonpõrandad kuivades sisetingimustes. Sobib ka ilmastikumõjude eest varjul olevatele pindadele välistingimustes.

TEHNILINE INFO
Värv sobib lagedele ja siseseintele Värv sobib sisepõrandatele Värv on vesialuseline Töövahend rull Töövahend pihusti Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
4
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
5
m2/l
Läikeaste
pole määratud
Ehitusmaterjalide lenduvuse klass
M1
Kulu
4-8 m2/l sõltuvalt aluspinna karedusest ja poorsusest.
Pakendid
20 l, 100 l (tellimustoode).
Vedeldi/lahusti
Vesi
Töövahendid
Soovitatav töömeetod on kõrgsurve- või madalsurvepihustiga. Toodet võib pinnale kanda ka harja, rulli või pintsliga.
Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Tolmukuiv u 1 tunni pärast.
Kuivainesisaldus
u 10%
Erikaal
u 1 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstuna päikesevalguse eest.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Töötlemise ja toote kuivamise ajal peab õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ära kanna toodet märjale või mitte-imavale pinnale.
Eeltöö
Aluspinda peab olema piisavalt kuivanud ja kõvenenud enne tolmusidumisaine pinnale kandmist.

Krohvpinna kuivamise ja kõvenemise aeg sõltub krohvisegu koostisest (nt lubja-tsemendi segamissuhtest), tingimustest ning krohvipinna paksusest.

Värvimata pind puhasta mustusest, tolmust ja sooladest. Kui soolasid eraldub palju ja pidevalt, siis mitte töödelda pinda enne, kui soolade moodustumise põhjus on likvideeritud.

Valupinna vastu valatud betoonpinnad puhasta mehaaniliselt, nt liivapritsiga, et saada sobilik pinnaprofiil. Eemalda pinnalt klaasjas ja sile tsemendiliimikiht liivapritsiga, masinlihvija abil või survepesuga lisatud liivaga.
Pinnatöötlus
Sega toodet hoolikalt enne kasutamist.

Kanna vedeldamata toodet pinnale. Piisav kogus tolmusidumisainet on selline, mis imendub kõik aluspinda ja pinnale ei jää läikivat lakitaolist kihti.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldus
Tolmusidumisainega töödeldud pinnale tee hooldustöötlus sama tootega.
Vajadusel võib üle värvida. Igasugune edasine töötlemine tuleb teha järgmisel päeval.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/h) 30 g/l. Pölynsidonta-aine sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toodet ei loeta ohtlikuks. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 5-kloor-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
Pole klassifitseeritud
filinla290615 / pih270815 / akk200515