Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
02.05.2014
(Eelmine kuupäev 27.02.2012)
 

Öljypohja - alküüdkruntvärv puitpindadele välistingimustes

Tüüp
Alküüdkruntvärv puiduni puhastele pindadele välistingimustes.
Sobivus
Uutele, tööstuslikult krunditud või varem välisvärvidega töödeldud puitpindadele välistingimustes enne pinnavärvimist õli- või akrülaatärvidega.
Kasutusobjektid
Puidust välisseinad, aknaraamid, piirded, aiad jne.

TEHNILINE INFO
Värv sobib välisfassaadile Värv on matt Värv on lahustipõhine Töövahend pintsel
Värvi katvus karedal pinnal
5
m2/l
Värvi katvus siledal pinnal
10
m2/l
Alusvärvid
AP ja C
Toonid
AP-alusvärvi võib kasutada nii valgena kui ka toonitult (sarnane toon pinnavärviga). Toonid ei ole täpsed. C-alusvärvi tuleb alati toonida enne kasutamist.
Läikeaste
Matt
Kulu

Saetud laudadel: 5-8 m2/l.

Hööveldatud pindadel: 8-10 m2/l.

Pakendid
0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Vedeldi/lahusti
Special Solvent
Töövahendid

Pintsel.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures
Ülevärvitav järgmisel päeval. Kuivamsaeg sõltub ilmastikutingimustest, pinna imavusest ja värvikihi paksusest.
Kuivainesisaldus
56%
Erikaal
1,4 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Kaitsta külma eest. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist säilitamist.

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20%. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pind mustusest, tolmust ja lahtistest osakestest. Krundi puiduni puhtad pinnad võimalikult varajases ehitusjärgus Valtti Primer puiduimmutiga. Roostetavad metallosad (naelapead vms) krundi Rostex Super metallikruntvärviga. Oksakohtadelt eemalda vaik.

Varem värvitud pinnad:
Eemalda varem värvitud pinnalt lahtine värv kaaprauaga ja halliks muutunud puidupind, harja pind puhtaks terasharjaga. Pese määrdunud ja hallitanud pinnad Tikkurila Homeenpoisto või Tehopesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Töötle puiduni puhtad pinnad Valtti Primer puiduimmutiga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega Öljypohja hoolikalt läbi ja värvi puiduni puhtad pinnad pintsliga üks kord. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

Pinnavärvimine teha nii pea kui võimalik peale kruntimist, kuid mitte hiljem kui 6-10 kuu pärast.

Puit sisaldab vaiku jm värvi ekstraktiivaineid eriti oksakohtades, mis temperatuuri ja niiskuse kõikumiste mõjul võivad põhjustada värvitooni muutumist või vaigu läbiimbumist värvipinnast.
Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese lakibensiini või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/g) 350 g/l. Öljypohja sisaldab LOÜ maksimaalselt 350 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
GHS02
GHS02
GHS07
GHS07
Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasol-3-ooni (DCOIT) ja 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-ooni (OIT). Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: etüülmetüülketoksiimi ja neodekaanhappe koobaltisool. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
VAK/ADR -
-