Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
14.09.2015
(Eelmine kuupäev 01.08.2006)
 

Ohenne 1120 - vedeldi

Tüüp
Vedeldi.
Sobivus
Sobib Rostex Super värvi vedeldamiseks.
Kasutusobjektid
Rostex Super värvi vedeldamiseks.

TEHNILINE INFO
Pakendid
1 l
Erikaal
0,87 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND
Vedeldamine
Vajadusel vedelda Rostex Super värvi 0-15%. Vaata täpsemat kasutusjuhendit värvi tooteselgitusest.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Sisaldab: Ksüleeni ja lakibensiini, kerge aromaatne TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA KOKKUPUUTEL NAHAGA. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. ÄRRITAB HINGAMISELUNDEID JA NAHKA. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Mitte valdada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
ADR: 3 III
-