Tikkurila
TOOTEKIRJELDUS
19.03.2012
 

Ohenne 1120 - vedeldi

Tüüp
Ksüleeniga vedeldi värvidele.
Sobivus
Sobib Rostex Super värvi vedeldamiseks.
Kasutusobjektid
Rostex Super värvi vedeldamiseks.

TEHNILINE INFO
Pakendid
1 l
Erikaal
0,87 kg/l, ISO 2811
Säilitamine
Toode talub külmladustamist ja -transporti.

KASUTAMISJUHEND
Vedeldamine
Vajadusel vedeldada Rostex Super värvi 0-15 %. Vaata värvi kasutusjuhendit.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Harmful
Kahjulik
Sisaldab: Ksüleeni ja lakibensiini, kerge aromaatne TULEOHTLIK. KAHJULIK SISSEHINGAMISEL JA KOKKUPUUTEL NAHAGA. KAHJULIK: ALLANEELAMISEL VÕIB PÕHJUSTADA KOPSUKAHJUSTUSI. ÄRRITAB HINGAMISELUNDEID JA NAHKA. KAHJULIK VEEORGANISMIDELE, VÕIB PÕHJUSTADA PIKAAJALIST VEEKESKKONDA KAHJUSTAVAT TOIMET. Vältida lahustiauru/pihustusudu sissehingamist. Käidelda hästiventileeritavas kohas. Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. Mitte valdada kanalisatsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga.
OHENNE 1120 ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORTIMINE
ADR: 3 III
-